Search form

LOS HECHOS 6:12

12Te cuèndá sá dúcáⁿ nǐ dácuándèhnde‑güedé nǔu ní sándáá iní‑yu, te ní cudéěⁿ‑yu núú tě Těvá. Te ní cudééⁿ cue tée cùu sacuéhé, te tnàhá cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ní cudééⁿ‑güedě. Te ní sáháⁿ‑güedé ní tnɨɨ‑güedé té Těvá ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ núú quídé cuè tée cùchiuⁿ jundá, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index