Search form

SAN JUAN 10:14

14Te yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ tée ío váha xìto mbéé‑xi, chi tée‑áⁿ da ɨɨⁿ da ɨɨⁿ‑dɨ xìní‑í‑dé nàcuáa ndǎa‑dɨ, te ducaⁿ xìní ñáhá‑güèdɨ xii‑dé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yúhú ndɨhɨ nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑í, chi yúhú xìní‑í‑yu te ducaⁿ mèé‑yu xìní ñáhǎ‑yu xii‑í.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index