Search form

SAN JUAN 2:10

10Te ní xáhaⁿ‑dě:

—Nchaa ñáyiu quìde vico queñuhú‑yu díhna‑gá vìnú váha. Te sa vài vinú váha xìhí‑yu, te dǎtnùní quéñùhú‑yu vìnú ndàhú. Te yòhó díhna‑gá vìnú ndàhú ní queñuhu‑n, te ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná ní queñuhu‑n vìnú váha —càchí tée quìde vico‑áⁿ xǎhaⁿ‑dě xii tée tnǎndaha‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index