Search form

SAN JUAN 20:25

25Te dava‑gá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá ní xáhaⁿ‑güedě xii‑dé:

—Ní xiní‑ndɨ́ Jèsús —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě.

Te ní xáhaⁿ tě Mǎxí:

—Te vá quɨ̀ndáá iní‑í, chi ndéé quìní‑í ndaha‑gá núú nǐ quée nduyú, te dàquɨ́hu‑í dɨ́quɨ́ ndáhà‑í núú nǐ caáⁿ nduyú‑áⁿ, te dàquɨ́hu ndàha‑í yɨquɨ naha‑gǎ núú nǐ caáⁿ, ducaⁿ te quɨndáá iní‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index