Search form

SAN JUAN 4:7-8

7-8Te ní xica cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá cuáháⁿ‑güedé xɨtɨ́ ñuú Sìcár cuánguaaⁿ‑güedé sá cáxí‑güedě. Te yuhu dòco‑áⁿ núcǒo‑gá ní sáá ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ñaha distrìtú Sàmariá véxi quéhnu‑aⁿ ndute, te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Taxi táhú luha ndute na còho‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ.

9Te ní xáhaⁿ ñàdɨhɨ́‑áⁿ:

—¿Ná cuèndá da núù‑í xìcáⁿ‑n ndùte coho‑n? Te yòhó cúú‑n těe isràél, te yúhú cúù‑í ñaha Sàmariá —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá.

Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑aⁿ, chi ñá túú ndècu váha ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu distrìtú Sàmariá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index