Search form

SAN JUAN 5

Jèsús quídé tǎtna‑gá ɨɨⁿ tée cùhú ɨɨⁿ xichi núú nání Bètesdá

1Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu, te ní tnahá nduu nǐ quide ñáyiu isràél ɨɨⁿ vico. Te ní sáháⁿ Jèsús ñuú Jerusàlén. 2Te nɨ càa xico yuhu ñuú‑áⁿ ñúhú dòco, te tɨtnɨ́ yèhe‑xi ndecu. Te ɨɨⁿ yèhe‑xi‑áⁿ nání Yùyehe Mbéé, te yatni xíáⁿ cáá ɨ̀ɨⁿ tanquí ndute dàna‑ní‑yu Bètesdá tnúhu mèé‑yu tnúhu hèbreú, te yuhu tànquí‑áⁿ cáá ǔhúⁿ corrèdór. 3Te xɨtɨ́ corrèdór‑áⁿ xǐndecu cuéhé ñǎyiu cùhú, ñáyiu cuàá, ñáyiu yacua, ñáyiu ñá cúú‑gǎ candá nihnu, ndètú‑yu candá ndute‑áⁿ. 4Chi nìhí‑yu tnúhu sá ǎma nihnu cùuⁿ ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te dàcandá‑xi ndute ñùhu tanquí‑áⁿ. Te ñáyiu díhna nuu nà quée xɨtɨ́ ndute‑áⁿ, te òré‑ni ndúha‑yu. 5Te yàcáⁿ ñútnàhá ɨɨⁿ tée ní cuu ócó sáhúⁿ úní cuíá sǎ cùhú‑dé. 6Te ní xiní Jèsús cáá‑dě, te ní cutnùní iní‑gá sá nǐ cuu cuéhé cuǐá cùhú‑dé, te ní xáhaⁿ‑gǎ:

—¿Cuìní‑n ndǔha‑n‑ǎⁿ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

7Te ní xáhaⁿ těe cùhú‑áⁿ:

—Tǎta, vá yǒo nìhí‑í dàquée ñaha xìi‑í xɨtɨ́ tànquí‑a òré càndá ndute, chi òré cuìní‑í quée‑í, te ɨngá‑ni tucú‑yu quènduú‑yu núù‑í cuángueé‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

8Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Ndacuɨ́ñɨ́, te ndaca‑ni‑n yùu‑n, te caca‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

9Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha tée cùhú‑áⁿ, te ní ndaca‑ni‑dé yuu‑dé, te ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé. Te nduu‑ǎⁿ cúú‑xí ndùu ndetatú ñáyiu, 10núu ní xáhaⁿ cuè tée isràél xii tée ní cuhu‑áⁿ:

—Vitna cùu‑xi nduu ndetatú‑ó nǔu vá cúú cuìdo‑n yuu‑n —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé.

11Te ní xáhaⁿ‑dě:

—Mee těe ní quide tátna ñaha xìi‑í ní cachí‑dé sá ndácàni‑í yuu‑í, te caca‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.

12Te ní xáhaⁿ‑güedě:

—¿Te ná cúú těe ducaⁿ nǐ cachí sá ndácàni‑n yuu‑n te caca‑n‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé.

13Dico tée ní cuhú‑áⁿ ñà túú ní cùtnuní iní‑dé ná cúú těe ní quide tátna ñaha xìi‑dé, chi Jèsús òré‑ni ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá tnuú nchaa ñáyiu chitu xǐndecu xíáⁿ. 14Te sátá dúcáⁿ te ní naníhí tnáhá Jèsús ndɨhɨ tée ní quide tátna‑gá‑áⁿ xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé:

—Ní xiní‑n nǎ ní ndúha‑n‑va. Te vitna vá cádá‑gǎ‑n nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá, chi núu na càda‑ni‑n ña, te quixi ɨngá cuéhé, te vìhi‑gá ndoho‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

15Ducaⁿ te ní xica tée ní cuhú‑áⁿ cuǎngúñaha‑dě xii cue tée isràél sá Jèsús ní quide tátna ñaha‑gǎ xii‑dé. 16Núu sátá nǐ níhí cue tée isràél tnúhu, te ní cuu úhú iní‑güedé Jèsús. Te ní cuiní‑güedé cahni ñaha‑güedě xii‑gá cuèndá sá dúcáⁿ nǐ quide tátna‑gá nduu ndètatú‑güedé. 17Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé:

—Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí quídé chìuⁿ‑ni‑gá nǔu xíǎⁿ quídé chìuⁿ‑í tnàhá‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

18Te ní cudééⁿ‑güedě sá ñǎ ní cǎnehe íí‑gǎ nduu ndètatú‑güedé, te ní cuiní‑güedé cahni ñaha‑güedě, te uuⁿ‑gá ní cuiní‑güedé cahni ñaha‑güedě xii‑gá sá nǐ cachí‑gá sá Tǎtá‑gǎ cúú Dǔtú Ndiǒxí, chi ní sani iní‑güedé sá cuìní‑gá nútnahá‑gá Yǎ Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ ío ní cudééⁿ‑güedě.

Jèsús Déhe Yá Ndiǒxí táxí tnùní‑gá

19Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús xii‑güedé:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ yǔhú chi ni ɨ̀ɨⁿ sá ñǎ ndácù‑í cada mee‑ǐ nǔu ñá túú mèe Tátà‑í dánèhé ñáhá‑gǎ xii‑í nàcuáa cada‑í, chi nchaa sá quídé Tǎtà‑í quídè‑í tnàhá‑í. 20Te Tǎtà‑í ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑í nǔu dànehé ñáhá‑gǎ nchaa nàcuáa quìde‑gá. Te vitna ndècu vai‑gá chìuⁿ tahu‑gá cada‑í, chìuⁿ sá vǎtá quìní‑gá‑ndó càda‑í nàcuáa cuñúhu vìhi‑ndo. 21Chi Tǎtà‑í dandòto‑gá ñáyiu ní xíhí. Te yúhú cada‑í te nduu táhú nchaa ñáyiu càchí iní‑í cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 22Te na sàá nduu te ñá dɨ́ú Tǎtà‑í cada ndáá‑gá cuéchi ñáyiu, chi ní cachí‑gá sá yǔhú cada ndáá‑í 23cuèndá nchaa ñáyiu canehé‑yu sá yɨ́ñùhu núù‑í dàtná néhě‑yu sá yɨ́ñùhu núú Tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. Te nchaa ñáyiu ñá túú nèhe sá yɨ́ñùhu núú yǔhú, te ni nǔú Tǎtà‑í ñá túú nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu.

24’Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchàa ñáyiu na cùndedóho tnúhu na càháⁿ‑í, te núu na quɨ̀ndáá iní‑yu Dútú Ndiǒxí Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a ña, te vá cuǐta nihnú‑yu chi nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 25Te vitna na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchàa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha cùú‑yu dàtná ɨɨⁿ ñáyiu ní xíhí, te vitna ní sáá nduu cùndedóho‑yu tnúhu càháⁿ yúhú Déhe Dútú Ndiǒxí, te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní‑xi, te naníhí tàhú‑yu. 26Te dàtná quídé mèe Tátà‑í dácǎcu nihnu‑gá ñáyiu, ducaⁿ nǐ cachí‑gá cada‑í dàcácu nihnu‑í‑yu. 27Te ní cachí tucu‑gá sá sàá ɨɨⁿ nduu, te cada ndáá‑í cuéchi nchaa ñáyiu ñá túú quìde ndáá, chi yúhú táxí tnùní‑í, te cùu‑í ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo. 28Te ni vǎ cúñǔhu‑ndo tnǔhu càháⁿ‑í, chi sáá nduu te nchaa ñáyiu ní xíhí tecú dóho‑yu tnúhu càháⁿ‑í. 29Te ndoto nchaa ñáyiu ní quide váha cundecu ndɨhɨ‑í‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ndoto tnàhá nchaa ñáyiu ní quide cuèhé ní quide duha, te ñáyiu‑áⁿ quɨ̌hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú.

Yá Ndiǒxí chíndèe tnúhu‑gá Jèsús

30’Te yúhú, chi ni ɨ̀ɨⁿ sá ñǎ ndácù‑í cada mee‑ǐ nǔu ñá dɨ́ú mèe Yá Ndiǒxí táúchìuⁿ‑gá nàcuáa cada‑í. Te quìde ndáá‑í cuéchi ñáyiu nàcuáa tàxi tnuní‑gá cada‑í, te yúhú ñá túú quìde‑í sá cúú ìní méè‑í chi Tǎtà‑í ní táúchíúⁿ‑gǎ nàcuáa cada‑í. 31Te núu na càháⁿ‑í sá méè‑í táxí tnùní‑í, te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó. 32Chi Yá Ndiǒxí chíndèe tnúhu ñaha‑gǎ xii‑í, te yúhú xìní‑í sá tnǔhu càháⁿ‑gá cuèndá‑í cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá ndàá. 33Te nchòhó ní téchíúⁿ‑ndó cuè tée ní sáháⁿ ní ndúcú tnǔhu‑güedé núú tě Juàá nǔu ná tnúhu cáháⁿ‑dé cuèndá‑í, te tée‑ǎⁿ ní cáháⁿ ndáá‑dé nàcuáa ndùu cuendá‑í. 34Dico yúhú, chi ñá túú xìni ñuhu‑í ɨɨⁿ ñáyiu ñuyíú‑a chindee tnǔhu ñàhá‑yu xii‑í, dico té Juàá ní cáháⁿ váha‑dé cuèndá‑í, te xíǎⁿ càchí tnúhu tucu‑í cuèndá quɨ́ndáá iní‑ndó, te naníhí tàhú‑ndó. 35Te dàtná cuìní‑ndó cùu ɨɨⁿ itɨ ndéñuhú te dàyehé‑xi, ducaⁿ sǎtnahá‑xi ní cuu té Juàá, chi sacú‑ni nduu ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó tnǔhu ní cáháⁿ‑dé. 36Te váha‑ni ní cáháⁿ té Juàá, dico yúhú chi ndècu nchaa sá tá quìde‑í véxi nàcuáa ní táúchíúⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑í, te nchaa xíǎⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá cútnùní iní‑ndó sǎ méé Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. 37Te dɨu‑ni‑gá chíndèe tnúhu ñaha‑gǎ xii‑í, dìcó‑ni sá méé‑ndó ñà túú cuìní‑ndó càda cuendá‑ndó tnǔhu càháⁿ‑gá, te ni ñà túú xìní‑ndó nàcuáa càa‑gá. 38Te ñá túú quěe iní nchòhó tnúhu càháⁿ‑gá, chi ñá túú sàndáá iní ñáhá‑ndó xìi yúhú Déhe‑gá. 39Te dàcuaha vihi‑ndo tutú ndèé tnúhu‑gá, chi sàni iní‑ndó sǎ xǐǎⁿ‑ni dacuàha‑ndo te naníhí tàhú‑ndó. Te váha‑ni quìde‑ndo, chi dɨu tutú‑áⁿ càháⁿ‑xi cuèndá‑í. 40Te nchòhó ñá túú cuìní‑ndó quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í cuèndá naníhí tàhú‑ndó.

41’Te yúhú, ñá túú xìni ñuhu‑í sá cádá càhnu ñaha‑ndo xii‑í. 42Dico sa xìní‑í nàcuáa sàni iní‑ndó chi ñá túú cùu iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí. 43Te yúhú véxi‑í ñuyíú‑a chi Tǎtà‑í ní tendaha ñàha‑gá, te nchòhó ñá túú cuìní‑ndó tnɨ̀ɨ‑ndo tnúhu càháⁿ‑í, dico núu quixi ɨɨⁿ tée cáháⁿ cuèndá méé‑xí, chi quɨndáá iní‑ndó. 44Te ná váha nchòhó ná tnɨ́ɨ́‑ndó tnǔhu càháⁿ‑í, te xio xio‑ni quìde cahnu tnaha‑ndo, te ñá túú quìde cuendá‑ndó sǎ tnǔhu váha càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cuu xii‑ndo. 45Te vá cání ìní‑ndó sǎ yǔhú ndàcáⁿ cuéchi‑í núú Tǎtà‑í nàcuáa quìde‑ndo, chi ndíi Moìsés ní chídó tnùní ndíi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa quìde‑ndo sá ñà túú quìde váha‑ndo, te mee‑ndo sàni iní‑ndó sǎ nánìhí tàhú‑ndó cuèndá tnúhu ní cáháⁿ ndíi. 46Chi núu nchòhó sàndáá ndisa iní‑ndó tnǔhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés ñá, te ducaⁿ te quɨndáá iní‑ndó yǔhú ní cùu, chi ndíi‑ǎⁿ ní chídó tnùní ndíi nàcuáa cada‑í ñuyíú‑a vitna. 47Te núu ñá túú sàndáá iní‑ndó tnǔhu ní chídó tnùní ndíi, te dɨu‑ni ducaⁿ càda ñaha‑ndo xii‑í vá quɨ̀ndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index