Search form

SAN JUAN 6

Jèsús dácàxi‑gá úhúⁿ mǐl ñáyiu

(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)

1Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu, te ní quee Jèsús cuáháⁿ‑gá ɨngá xio yuhu làgúná Galìleá, àdi Tiberiás chi úú dɨ̀u‑xi. 2Te ío cuéhé ñǎyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ cuèndá sá nǐ xiní‑yu nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide‑gá, chi ní quide tátna‑gá nchaa ñáyiu cùhú. 3Te ní sáá Jèsús ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ɨɨⁿ núú tɨ̀ndúú, te xíáⁿ nǐ ngóo‑gá ndɨhɨ‑güedé. 4Te ta cùyatni coo vico pascuá, vico quìde ñáyiu isràél. 5Te ní xiní‑gá sá ǐo vài ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Lìpé:

—¿Ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑ó quɨ̌nguaaⁿ‑o sǎ cáxí nchàa ñáyiu‑a? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

6Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé cuèndá sá cuìní‑gá quiní‑gá nása cunduu tnúhu cáháⁿ‑dé, dico mee‑gǎ sa xìní‑gá nàcuáa cada‑gá. 7Te ní xáhaⁿ tě Lìpé xii‑gá:

—Te cuěi úú cièndú díhúⁿ denàriú ná dàndoñuhu‑o cuaaⁿ‑o paá, te ni vǎ tnàhá caxí‑yu luha luha —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

8Te té Ndrǐxí ɨngá tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, ñaní té Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, ní xáhaⁿ‑dě:

9—Iha ndècu ɨɨⁿ té lǐhli nèhe‑dé úhúⁿ pàá cebàdá te úú chácá, dico nděé tnahá xéhé, te cuéhé víhí ñǎyiu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

10Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé:

—Chí cǔñaha nà ngóo‑yu nchaá‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ.

Te ñáyiu‑áⁿ nǐ ngóo‑yu, te càa vihi ité núú nǐ ngóo‑yu‑áⁿ, te xínu dàtná úhúⁿ mǐl mee‑ni cuè tée, te dɨ̀ɨⁿ ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndɨhɨ landú. 11Te ní queheⁿ Jèsús pàá, te ní ndacáⁿ táhú‑gǎ núú Yǎ Ndiǒxí, te ní sáñaha‑gǎ pàá‑áⁿ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te cue tée‑áⁿ nǐ dácǎhñu‑güedé ní xexi nchaa ñáyiu xǐxúcu‑áⁿ. Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide‑gá chácá, te ní dácǎhñu tucu‑güedé‑dɨ ní xexi ñáyiu ní ndahá xɨtɨ́‑yu. 12Te òré ní túhú cóhǒ‑yu, te ní xáhaⁿ Jèsús xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá ná nàqueheⁿ‑güedé nchaa sá nǐ quendóo cuèndá sá vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑xi núú míhí.

13Te cue tée‑ǎⁿ ní naqueheⁿ‑güedé nchaa sá nǐ quendóo, te ní chítú ùxúú tɨ́dihi núú ùhúⁿ‑ni pàá cebàdá. 14Te sá nǐ xiní‑yu ní nadacàyá‑gá sá nǐ xexí‑yu, xíǎⁿ ní ngüíta‑yu ní xítnàhá‑yu:

—Ndáá sá těe‑a sa ìó cuèndú sá quíxí‑dě ñuyíú‑a cáháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.

15Te ní cutnùní iní Jèsús sá cádá yìcá‑yu candeca ñàhá‑yu xii‑gá quɨ́hɨ́ⁿ cuèndá cundecu‑gá quɨndaha ñàha‑gá xií‑yu ni cùu, núu xíǎⁿ ní xica tucu‑gá cuáháⁿ‑gá xɨtɨ́ yucu mee dìi chícuú‑gá.

Jèsús xícá‑gǎ núú ndute

(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)

16Te òré ní cuu ndɨquɨⁿ, te cuáháⁿ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá yuhu làgúná. 17Te ní quée‑güedé bàrcú cuáháⁿ‑güedé ñuú Capèrnaúm cáá ndàa ɨngá xio yuhu làgúná, te sa ní cuu ndɨquɨⁿ, te ñá túú Jèsús quéxìo quée‑gá bàrcú ñúhú‑güedě‑áⁿ. 18Te ní ngüíta‑xi quène táchí nǐhi, te níhi dàcandau ndéé tnáhá ndùte lagúná‑áⁿ. 19Te sa ní cuu dàtná úhúⁿ kìlómetrú cuáháⁿ‑güedé, te ní xiní‑güedé Jèsús tá cùyatni‑gá bàrcú ñúhú‑güedě véxi‑gá núú ndúté, te ní yùhú‑güedé. 20Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé:

—Yúhú véxi‑í, vá yùhú‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

21Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑güedé sá nǐ quexìo‑gá cuánguee‑gá bàrcú, te òré‑ni ní quexìo‑güedé ndɨhɨ‑gá ndéé ɨngá xio yuhu làgúná núú cuàháⁿ‑güedé.

Ñáyiu nànducu ñaha xii Jesús

22Te ɨngá nduu‑ǎⁿ xǐndecu‑ni nchaa ñáyiu ní quendóo yuhu làgúná. Te ní quide cuèndá‑yu sá ɨ́ɨ́ⁿ dìi‑ná bàrcú nútnɨ̌ɨ‑áⁿ ní cùu ñá túú‑gǎ, chi cue tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús ní quée‑güedé bàrcú‑áⁿ cuǎháⁿ‑güedé. Te ní níhǐ‑yu tnúhu sá ñà túú ní quěe tnàhá Jèsús. 23Te dɨu‑ni nduu‑ǎⁿ nǐ quee ɨɨⁿ ǔú bàrcú ñuú Tìberiás ní sáá‑xi yatni núú nǐ xexí‑yu pàá sá nǐ ndacáⁿ táhú Jèsús núú Yǎ Ndiǒxí. 24Te ní xiní‑yu sá ñà túú Jèsús ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, núu ní quée‑yu bàrcú‑áⁿ cuǎháⁿ‑yu ñuú Capèrnaúm cuánúndúcú ñàhá‑yu xii‑gá.

Jèsús cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ sá nchító‑ó

25Te ní sáá‑yu ɨngá xio yuhu làgúná, xíáⁿ nǐ naníhǐ‑yu Jèsús, te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑gá:

—Mèstrú, ¿ná òré ní sáá‑n ìha? —cachí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá.

26Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í sá nchòhó nándùcu ñaha‑ndo xii‑í cuèndá‑ni sá nǐ xexi‑ndo nǐ ndahá xɨtɨ́‑ndó, dico ñá dɨ́ú cuèndá sá nǐ quide‑í sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada nanducu ñaha‑ndo. 27Te vá cádá cuèndá‑ndó sǎ méé‑ní sǎ cáxí‑ndó càda chiuⁿ‑ndo chi xíǎⁿ vá cúdǐi‑xi. Chi ío‑gá xíní ñùhu‑xi cada cuendá‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí te tnɨɨ‑ndo, te naníhí tàhú‑ndó. Te tnúhu‑áⁿ cachí tnúhu yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, te xíǎⁿ candeca‑xi iní‑ndó nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi mee Dǔtú Ndiǒxí ní cachí‑gá sá dúcáⁿ càda‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

28Te ní xáhǎⁿ‑yu:

—¿Nása cada‑ndɨ́ cuèndá ngúnu ichi‑ndɨ́ nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu‑i? —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá.

29Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu:

—Yá Ndiǒxí cuìní‑gá sá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi yúhú, tée ní tendaha‑gǎ véxi ñuyíú‑a —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

30Te ní xáhaⁿ tùcú‑yu xii‑gá:

—¿Ná cúú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, cada‑n cùndehe‑ndɨ́ cuèndá quɨ́ndáá iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑n‑i? ¿Àdi nágá cúú sǎ cádá‑n cuèndá cutnùní iní‑ndɨ́ sá ndàá càháⁿ‑n‑í? 31Chi cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha nǐ xexí‑yu pàá nání mànáá xɨtɨ́ yucu dàtná yódó tnùní núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Yá Ndiǒxí ní sáñaha‑gǎ sá nǐ xexí‑yu, te ní cuuⁿ túu‑xi andɨu”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá.

32Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ñà dɨ́ú ndǐi Moìsés ní sǎñaha ndǐi pàá ní cuuⁿ andɨu nǐ xexí‑yu, chi mee Tǎtà‑í ní sáñaha‑gǎ sá nǐ xexí‑yu. Te sá táxí‑gǎ vitna cùu‑xi 33datná pàá véxi cuuⁿ andɨu càndeca‑xi iní‑ndó nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

34Te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑gá:

—Tǎtá, mee‑ni pàá‑áⁿ taxi‑n càxi‑ndɨ́ —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá.

35Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ sá xéxí‑ndó cǎndeca‑xi iní‑ndó. Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í, chi nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te vá ndóhó‑gǎ‑yu docó te vá ndóhó‑gǎ‑yu ndute. 36Dìcó‑ni sá nchòhó ñá túú sàndáá iní ñáhá‑ndó cuěi xìní ñáhá‑ndó xìi‑í. 37Te nchaa ñáyiu na càchí Tǎtà‑í nduu cuèndá‑í nasaá‑yu núù‑í, te ñáyiu‑áⁿ vǎ dáquèe tɨ́hù‑í‑yu. 38Te ñá dɨ́ú yǔhú sá věxi cuuⁿ‑í andɨu te quìde‑í nchaa sá cúú ìní méè‑í, chi véxi cuuⁿ‑í sá cádà‑í nchaa nàcuáa ní táúchíúⁿ mèe Tátà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. 39Te cuìní‑gá sá ncháá ñǎyiu ní cachí‑gá nduu cuèndá‑í vá dáñà‑í‑yu cuíta nihnú‑yu, te na sàá nduu te dɨu‑ni‑í dandòto‑í‑yu. 40Chi ducaⁿ nǐ cachí Dútú Ndiǒxí cunduu sá ncháá ñǎyiu na tnɨ̀ɨ tnúhu càháⁿ‑í, te quɨndáá ndisa iní ñáhǎ‑yu xii yúhú Déhe‑gá, te nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te yúhú dandòto‑í‑yu na sàá nduu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

41Te ñá ní tnàhá iní ñáyiu isràél tnúhu ní cáháⁿ Jèsús nǔu ní ngüíta‑yu ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá‑gá cuèndá sá nǐ xáhaⁿ‑gǎ sá méé‑gǎ cúú‑gǎ dàtná sá xéxí‑ó věxi cuuⁿ andɨu. 42Te ní xítnàhá‑yu:

—¿Náa ñá dɨ́ú těe‑a cùu‑dé Jèsús déhe té Chèé? Nchoo xìní‑ó tǎtá‑dě, te xìní‑ó nǎná‑dě, ¡ná cachí‑tu tée‑a sá andɨu věxi cuuⁿ‑dé! —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.

43Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu:

—Vá càháⁿ cuèhé‑gá‑ndó cuèndá‑í, chí dáñá. 44Vá yǒo quɨndáá iní ñáhá xìi yúhú nǔu ñá túú mèe Tátà‑í táxí cuèndá ñáhá‑gǎ xií‑yu. Te dɨu‑gá ní tendaha ñàha‑gá xii‑í véxi‑í, te yúhú dandòto‑í‑yu na sàá nduu. 45Te núú tùtú cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha càchí‑xi: “Yá Ndiǒxí danèhé ñáhá‑gǎ xií‑yu tnúhu‑gá”, duha càchí‑xi. Te nchaa ñáyiu na cùndedóho nchaa tnúhu càháⁿ Dútú Ndiǒxí, te cutúha‑yu nàcuáa càháⁿ‑gá, te ñáyiu‑áⁿ quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii yúhú.

46’Te vá yǒo xìní ñáhá xìi Dútú Ndiǒxí chi ɨɨⁿdìi‑ni yúhú xìní‑í‑gá, chi núú ndécú‑gǎ ní quee‑í véxi cuuⁿ‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

47Te xǎhaⁿ tùcu‑gá:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchàa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te naníhí tàhú‑yu. 48Te yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ sá xéxí‑ndó cǎndeca‑xi iní‑ndó, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑í chi yúhú cada‑í te nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 49Te cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha nǐ xexí‑yu pàá nání mànáá xɨtɨ́ yucu, dico ní sáá nduu te dacuɨtɨ́í nǐ xíhí‑yu. 50-51Te yúhú càháⁿ‑í cuèndá méè‑í, chi véxi cuuⁿ‑í andɨu. Te cùu‑í dàtná ɨɨⁿ sá nchító‑ndó, te nchaa ñáyiu na càxi te candeca‑xi iní‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ te vá cuǐta nihnu‑gá‑yu. Te sá táxì‑í xii‑ndo xíǎⁿ cúú‑xí yɨ̀quɨ cuñú‑í, te cùu‑xi cuendá nchaa ñáyiu nɨhìí ñuyíú cuèndá nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

52Te ní ngüíta ñáyiu isràél xǐtnàhá‑yu:

—¿Nása cada‑tu tée‑a núu càchí‑tu‑dé sá yɨ̀quɨ cuñú‑dé taxi‑dé caxi‑o‑i? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.

53Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nǔu na càda iní‑ndó sǎ dàtná sá cáxí‑ndó yɨ̀quɨ cuñú yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, te cada tucu iní‑ndó sǎ dàtná sá cóhó‑ndó nɨ̌ñɨ̀‑í ñá, te xíǎⁿ quéé‑xí sǎ quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó te naníhí tàhú‑ndó, te núu ñáhá te cuíta nihnu‑ndo. 54Nchaa ñáyiu na càda iní‑xi sá dàtná sá cáxǐ‑yu yɨquɨ cùñú‑í te cohó‑yu nɨ́ñɨ̀‑í, ñáyiu‑áⁿ naníhí tàhú‑yu te yúhú dandòto‑í‑yu na sàá nduu. 55Chi yɨquɨ cùñú‑í ndɨhɨ nɨ́ñɨ̀‑í cúú‑xí mèe‑í. 56Te nchaa ñáyiu na càda iní‑xi sá dàtná sá cáxǐ‑yu yɨquɨ cùñú‑í te cohó‑yu nɨ́ñɨ̀‑í, te ñáyiu‑áⁿ ɨɨⁿ‑nǎ cuu‑í ndɨhɨ́‑yu chi cundecu ndɨhɨ‑í‑yu. 57Te yúhú nchìto‑í chi ducaⁿ nchìto Tátà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. Te dɨu‑ni ducaⁿ nchàa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í te cundecu ndɨhɨ‑í‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 58Te yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ sá nchító‑ndó věxi cuuⁿ andɨu, dico ñá dɨ́ú pàá sá nání mànáá ní xèxi cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha, chi ní xexí‑yu pàá te dacuéi ní xíhí‑yu. Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi yúhú Yaá véxi cuuⁿ andɨu, te cundecu ndɨhɨ‑í‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

59Nchaa tnúhu‑a ní cáháⁿ‑gá xɨtɨ́ veñúhu ñáyiu ñuú Capèrnaúm.

Jèsús càchí tnúhu‑gá nàcuáa naníhí tàhú‑ó

60Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá nǔu vài ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá ní xítnàhá‑yu:

—Vá tnɨ́ɨ́ cuɨ̀tɨ‑o tnúhu càháⁿ‑dé chi ñá dɨ́ú tnǔhu sá cúú vǎha iní‑ó càháⁿ‑dé —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.

61Te ní cutnùní iní Jèsús sá ñà túú càháⁿ váha‑yu cuèndá tnúhu ní cáháⁿ‑gá, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu:

—¿Náa ñá tnàhá iní‑ndó nàcuáa càháⁿ‑í‑a? 62Te uuⁿ‑gá cada nchòhó nǔu quiní‑ndó yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ndaa‑í núú nǐ xíndecu‑í díhna. 63Te espíritú ndécú ndɨ̀hɨ yɨquɨ cuñú‑ó, xíǎⁿ ndécá ñàha‑xi xii‑o, te núu ñá túú xǐǎⁿ, te yɨquɨ cùñú‑ó ñà túú nàndɨ́hɨ‑xi. Dico núu nchaa tnúhu càháⁿ‑í‑a quée‑xi iní‑ndó ñá, te quiní‑ndó nǎ xéhé candeca ñaha‑xi xìi‑ndo núú cuàháⁿ núú věxi. 64Te dava nchòhó chi ñá túú sàndáá iní‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ chi sa nàha‑gá nándɨ cùu ñáyiu vá quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑gá. Te ducaⁿ sà naha‑gá ndědacàa tée cuáha cuèndá ñáhá xìi‑gá núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá. 65Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús xií‑yu:

—Te duha càháⁿ‑í chi sa ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ vǎ yǒo ɨɨⁿ cuìní tnɨɨ tnúhu‑í te núu ñá túú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí sánú ìchi ñaha‑gá xií‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

66Te òré‑áⁿ ǐo vài ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá ní xócǒo‑yu ñá ní xìca cuu‑gá‑yu ndɨhɨ‑gá. 67Te xíǎⁿ ní xáhaⁿ Jèsús xii ndɨ ùxúú cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá:

—¿Cuìní‑ndó dàndóo ñaha‑ndo tnàhá‑ndó‑ǎⁿ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

68Te ní xáhaⁿ tě Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé:

—Mèstrú, ñá túú‑gǎ ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑ndɨ́, chi nchúhú náhá‑ndɨ̌ sá tnǔhu mee‑n cùu‑xi sá vǎha candeca‑xi iní‑ndɨ́ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 69Chi nchúhú sa ní sándáá iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑n chi nàha‑ndɨ́ sá yòhó cúú‑n Crìstú Déhe Dútú Ndiǒxí yaá ndécú àndɨu —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

70Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Nàha‑ndo sá yǔhú ní cáháⁿ ñáhà‑í xii ndɨ ùxúú‑ndó xìca cuu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo, dico ɨɨⁿ‑ndo quɨ̌hu ñaha yùcu ñávǎha xii‑ndo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

71Duha ní cáháⁿ Jèsús cuèndá té Jùdás déhe té Xǐmú Iscàrioté ɨɨⁿ tée ñùtnahá núú ùxí ɨɨⁿ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, chi sa nàha‑gá sá těe‑ǎⁿ cuǎha cuèndá ñáhá‑dě xii‑gá ɨɨⁿ nduu núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index