Search form

SAN LUCAS 10:37

37Te tée‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii‑gá:

—Tée ní cundàhú iní ñáhá xìi tée ní dánǐcuèhé ñáhá cuè ñadúhú‑ǎⁿ, tée‑áⁿ cúú‑dě tée cùu iní tnàha ñáyiu‑xi —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ:

—Cuàháⁿ te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑n tnahá‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index