Search form

SAN LUCAS 18

Jèsús càháⁿ‑gá cuèndá ɨɨⁿ juěxí ndɨhɨ cuèndá ɨɨⁿ ñaha quèé

1Te Jèsús ní cani‑gá ɨɨⁿ cuèndú núú‑güedě cuèndá sá vǎ ná tǔhú iní‑güedé cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí nchaa‑ni òré. 2Te xáhaⁿ‑gǎ:

—Ɨɨⁿ ñuú ndécú ɨ̀ɨⁿ juéxí, te ni ñà túú sàndáá iní‑dé Yǎ Ndiǒxí, te ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu xáhaⁿ ñǎyiu ñá túú cuìní‑dé cada cuèndá‑dé. 3Te dɨu‑ni ñuú‑áⁿ ndécú tùcu ɨɨⁿ ñadɨhɨ́ ñaha quèé, te ní sáháⁿ‑aⁿ càháⁿ ndàhú‑aⁿ núú juěxí‑áⁿ cuèndá cada ndáá‑dé ɨɨⁿ cuéchi. 4Te tɨtnɨ́ xito ní cuu sàháⁿ‑aⁿ càháⁿ ndàhú‑aⁿ núú‑dě te ñá túú cuìní‑dé cada cuèndá‑dé tnúhu càháⁿ‑aⁿ ni cùu, te ndéé núú ñà cúú‑gǎ te ní sani iní‑dé: “Te cuěi ñá túú sàndáá iní‑í Yǎ Ndiǒxí, te ni ñà túú quìde cuendá‑í nchaa tnúhu càháⁿ ñáyiu cada‑í, 5dico na càda ndáá‑í cuèndá ñaha quèé‑a ndɨhɨ ñáyiu cùu úhú iní tnáhá ndɨ̀hɨ‑aⁿ, chi vá cúndèe‑gá iní‑í nuu núu quixi‑aⁿ dasàtú iní ñáhá xìi‑í”, duha ní sani iní tée cùu juéxí‑áⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

6Te ní xáhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé:

—Cada cuèndá‑ndó nàcuáa ní sani iní juěxí tée cuihna ìní‑xi‑áⁿ. 7Te Yá Ndiǒxí ío chìndee‑gá nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá, chi cuěi nduu cuěi niú càháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá, te vá cúyàa‑gá nachinaa‑gá nchaa sá quídé ñàha nchaa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìí‑yu. 8Te ío ndɨ̌hɨ ducaⁿ càda‑gá. Te òré ná quìxi yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, ¿te náa naníhí‑gǎ‑í ñáyiu sàndáá ndisa iní Yǎ Ndiǒxí‑ǎⁿ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Nàcuáa quìde ɨɨⁿ tée cùu fariséú ndɨhɨ ɨɨⁿ tée cùu cobradór

9Te Jèsús ní cáháⁿ‑gá núú ñǎyiu nàcuáa quìde ñáyiu sàni iní sá ǐo quìde ndáá te dàquee tɨ́hǔ‑yu tnàha ñáyiú‑yu, te xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu:

10—Úú cue tée cuáháⁿ‑güedé veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te ɨɨⁿ‑dé cúú‑dě tée cùu fariséú, te ɨngá‑dé cúú‑dě tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú. 11Te tée cùu fariséú‑áⁿ nútnɨ̌ɨ‑dé càháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: “Yòhó Dútú Ndiǒxí ndàcáⁿ táhù‑í núú‑n, chi ñá túú quìde‑í dàtná quídé dàva‑gá‑güedé, chi dùhu‑güedé, càháⁿ ndɨhɨ‑güedé ñadɨ̀hɨ́ te ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu, te nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑güedé, te ni ñà túú quìde‑í dàtná quídé těe cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú ndécú ìha. 12Chi yúhú ñá túú tnàhí ná xéxì‑í úú nduu xɨtɨ́ samàná cuèndá sá càháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑n, te nchaa sá nìhí‑í te càhu‑í úxí xichi, te ɨɨⁿ xichi tàxi‑í xii‑n”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii Yá Ndiǒxí. 13Dico tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú‑áⁿ chi xica lùha nutnɨ́ɨ‑dé, te ni lùha ñá túú cùyɨɨ‑dé ndonehe núú‑dě andɨu cuèndá sá ndíxí cuěchi iní‑dé nchaa sá ñà túú vǎha quìde‑dé, te ndèdí ndaha‑dé pèchú‑dé sá ndɨ̀hú iní‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii Yá Ndiǒxí: “¡Yòhó Dútú Ndiǒxí cundàhú iní ñáhá xìi‑í, chi ío cuéhé sǎ ñà túú vǎha quìde‑í núú‑n!”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii Yá Ndiǒxí. 14Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ těe cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu‑áⁿ nǐ tedóho Yá Ndiǒxí nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑dé, te ní quide càhnu iní‑gá nchaa sá ñà túú vǎha ní quide‑dé, te cuánuhú‑dé vehe‑dé. Te tée cùu fariséú‑áⁿ ñà túú ní tèdóho ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑dé. Chi nchaa ñáyiu na càda cahnu mee‑xi ñuyíú‑a te vá cúǔ‑yu ñáyiu cùnuu, te nchaa ñáyiu ñá túú quìde cahnu mee‑xi, ñáyiu‑áⁿ cunùú‑yu —càchí Jèsús xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Jèsús quídé ǐí‑gǎ landú

(Mt. 19:13-15; Mr. 10:13-16)

15Te ɨɨⁿ ǔú ñáyiu ndècá‑yu landú lǐhli cuáháⁿ núú Jèsús chi cuìní‑yu sá téndàha ñaha‑gá xii‑güexi, te òré ní xiní cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá ndécǎ‑yu landú‑áⁿ cuǎháⁿ núú‑gǎ, te ní ngüíta‑güedé ténàá ñáhá‑güedě xií‑yu, te xǎhaⁿ‑güedě sá vǎ dúcáⁿ càdá‑yu. 16Dico Jèsús ní cana ñaha‑gǎ xii‑güedé, te ní xáhaⁿ‑gǎ:

—Chí dáñá ná quìxi nahi landú lǐhli‑áⁿ nǔù‑í‑a, te vá càdɨ́‑ndó ìchi‑güexi, chi dàtná cúú vǎha iní cue landú lǐhli‑áⁿ ducaⁿ cùu váha iní cue ñáyiu yɨ̀ndaha ñaha Yá Ndiǒxí. 17Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nǔu vá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó dàtná quídé dàva landú lǐhli sàndáá iní ñáhá xìi‑í, te vá ndɨ̌hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo, te vá ndúú tǎhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Ɨɨⁿ tée cuica càháⁿ ndɨhɨ‑dé Jèsús

(Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31)

18Te ɨɨⁿ tée cùnuu ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá:

—Yòhó Mèstrú, cùu‑n tée ío váha iní‑xi, te cuìní‑í nǔu vá cúndèe iní‑n càchí tnúhu‑n nǎ cúú sǎ vǎha cada‑í cuèndá nduu táhù‑í cundecu‑í ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

19Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé:

—¿Te cùtnuní iní‑n nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ‑n sǎ yǔhú váha iní‑ǎⁿ? Chi ɨɨⁿdìi díí‑ni Yá Ndiǒxí váha iní‑gá. 20Te yòhó xìní‑n nàcuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí cada ñáyiu, te duha ní cachí‑gá: “Nchòhó cue tée vá càháⁿ ndɨhɨ‑ndo ñàdɨhɨ́ te núu ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑ndó cùú‑yu, te ducaⁿ‑ni nchòhó cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu vá càháⁿ ndɨhɨ‑ndo těe te núu ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ‑ndo cuu‑güedé, te vá cáhní‑ndó tnàha ñáyiu‑ndo, te ni vǎ dúhú‑ndó sǎ ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu, te ni vǎ dácàcu‑ndo cuéchi neñùú sá cúú‑xí tnàha ñáyiu‑ndo, te canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú tǎtá‑ndó ndɨ̀hɨ núú nǎná‑ndó”, duha ní cachí Yǎ Ndiǒxí cada ñáyiu —càchí Jèsús xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

21Te tée‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii‑gá:

—Nchaa xíǎⁿ ní ngüíta‑í quídè‑í ndéé cútnàhá cúú làndú‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

22Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé:

—Dico cùmání ɨ̀ngá núú sǎ cádá‑n, vitna te quɨ́hɨ́ⁿ‑n te dico‑n nchàa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑n, te díhúⁿ‑n cuǎha táhú‑n cuè ñáyiu ndàhú, te ducaⁿ te nduu táhú‑n cùndecu váha‑n nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, te na yǎha ducaⁿ càda‑n te quixi‑n chìtnahá ñáhá‑n xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

23Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ Jèsús xii‑dé, te ío ní cundɨ̀yɨ́‑dé, chi ío cuica‑dě. 24Te sá nǐ xiní ñáhá Jèsús xii‑dé cúndɨ̀yɨ́‑dé, núu ní cachí‑gá:

—¡Ío úhú quɨ́ndáá iní ñáyiu cuica Yǎ Ndiǒxí cuèndá ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xií‑yu! 25Te yáchí‑gá yáha ɨɨⁿ càméyu yaú ɨɨⁿ yɨquɨ tɨ̀cú dàcúúxí sǎ quɨ̀ndáá iní ɨɨⁿ ñáyiu cuica Yǎ Ndiǒxí cuèndá ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xií‑yu —duha ní cachí‑gá.

26Te nchaa ñáyiu ní tecú dóho‑xi tnúhu ní cáháⁿ‑gá ní xáhǎⁿ‑yu xii‑gá:

—¿Te yoo naníhí tàhú te núu ducaⁿ vàíⁿ? —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá.

27Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu:

—Cue ñáyiu ñuyíú‑a chi vá ndácǔ‑yu ná cadá‑yu nàcuáa ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu, dico mee‑gǎ chi ndacu‑gá ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xií‑yu chi nchaa sá vǎha ndàcu‑gá quídé‑gǎ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

28Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá:

—Nchúhú ní dándǒo‑ndɨ́ nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́, te ní tuha ñaha‑ndɨ̌ xii‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

29Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ncháá ñǎyiu na dàndóo vehe‑xi, àdi tátá‑xi, nǎná‑xi, ñaní‑xi, cúha‑xi, ñadɨ̀hɨ́‑xi, déhe‑xi cuèndá sá cuìní‑yu ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu, 30te ío‑gá cuéhé sǎ cuǎñaha‑gǎ xií‑yu cundecu ndɨhɨ́‑yu, te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ, chi tnàhá nduu táhǔ‑yu cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ná sàá nduu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Jèsús càháⁿ tucu‑gá sá cáhní ñàha‑güedé xii‑gá

(Mt. 20:17-19; Mr. 10:32-34)

31Te Jèsús ní taudɨ̀ɨⁿ‑gá ndɨ ùxúú cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá tnuú ñáyiu, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Vitna te quɨ́hɨ́ⁿ‑ó ñùú Jerusàlén, chi yàcáⁿ cada‑xi nchaa nàcuáa sa ní chídó tnùní cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nàcuáa yáha yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo. 32Chi cuáha cuèndá ñáhá‑güedě xii‑í núú cuè tée ñá túú cùu cue tée isràél, te cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑í, te cúcuèhé ñáhá‑güedě, te tɨú dɨɨ́ ñáhá‑güedě xii‑í. 33Te caniha‑güedě ndɨhɨ ñɨɨ, te dǎtnùní cahni ñaha‑güedě xii‑í, dico nduu úní sá cùú‑í te ndoto‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

34Dico ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu ní cáháⁿ‑gá ñá túú ní tècú tnùní‑güedé, chi ío yɨ̀dáhu tnúhu ní cáháⁿ‑gá nǔu xíǎⁿ ni ɨ̀ɨⁿ ñá túú ní tècú tnùní‑güedé.

Jèsús quídé tǎtna‑gá núú ɨ̀ɨⁿ tée cuàá ñuú Jerìcó

(Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52)

35Te òré tá cùyatni Jesús ñuú Jerìcó cuáháⁿ, te yuhu ìchi cuáháⁿ‑gá‑áⁿ núcǒo ɨɨⁿ tée cuàá xìcáⁿ ndàhú‑dé. 36Te òré ní tecú dóho‑dé xǐcáháⁿ vài ñáyiu xǐyáha‑yu, te ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú ñǎyiu ndècu ndɨhɨ‑dé ná cuèndá ducaⁿ vàí‑yu yáha. 37Te ní xáhǎⁿ‑yu sá Jèsús tée ñuú Nazàrét ñúhú‑dě ichi. 38Te níhi ní cáháⁿ‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá:

—¡Jèsús ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, cundàhú iní ñáhá xìi‑í! —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

39Te ñáyiu xǐxódó núú nǔú Jèsús ní tenàá ñáhǎ‑yu xii‑dé, te xǎhǎⁿ‑yu sá ná càdɨ́‑dé yuhu‑dé dico uuⁿ‑gá níhi ní cáháⁿ‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá:

—¡Yòhó tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, cundàhú iní ñáhá xìi‑í! —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

40Te Jèsús ní ngüɨ́ñɨ́‑gá, te ní táúchíúⁿ‑gǎ ní sángueheⁿ ñaha cuè tée ndɨhɨ‑gá. Te òré ní quexìo‑dé núú‑gǎ, te ní xícáⁿ tnúhú‑gǎ núú‑dě, te xáhaⁿ‑gǎ:

41—¿Ná cuìní‑n càda ñaha‑í xii‑n‑i? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

Te tée cuàá‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě:

—Mèstrú, cuìní‑í cada tátna‑n nǔù‑í cuèndá cundehe‑ǐ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

42Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ:

—Sa ní ndúha núú‑n chi ní sándáá iní‑n Yǎ Ndiǒxí —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

43Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha núú‑dě, te ní chinchícúⁿ‑dé Jèsús, te ní cachí‑dé sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu ní xiní nàcuáa ní cuu ní ndúha núú‑dě tnàhá‑yu ní cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index