Search form

SAN LUCAS 8:35

35Te nchaa ñáyiu ní níhí tnǔhu ní queé‑yu cuáháⁿ ndéhě‑yu nàcuáa ní cuu. Te òré ní quexìó‑yu núú ndécú Jèsús, te ní xiní‑yu tée ní xɨ́hɨ ñaha cuè espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ núcǒo‑dé núú sàhá Jèsús, te nìhnu‑ná‑dé dóó‑dě, te nùcóo‑dé dàtná ɨɨⁿ ñáyiu váha, te ní yùhú‑yu òré ní xiní ñáhǎ‑yu xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index