Search form

SAN MARCOS 1:3

3Te tée‑áⁿ quɨhɨ‑dé xɨtɨ́ yucu te níhi cáháⁿ‑dé cúñaha‑dě xii ñáyiu:

“Chí dáñá nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo, te tnɨɨ‑ndo ìchi váha, te ducaⁿ càda‑ndo cuendá cundecu túha‑ndo, chi véxi Yaá ío cùnuu”, duha cúñaha‑dě xií‑yu.

Duha ndùu tnúhu ní chídó tnùní ndíi Chàiá nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Déhe‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index