Search form

SAN MARCOS 1:34

34Te Jèsús ní quide tátna‑gá nchaa ñáyiu cùhú cuěi ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú cuěhé tnàhá‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu, te ní queñuhu‑gá nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu, te ñá túú ní dàña‑gá cáháⁿ cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu, te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi cue espíritú‑áⁿ sa xìní‑xi yoo cùu‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index