Search form

SAN MARCOS 11:14

14Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii yutnu ngǔxí‑áⁿ:

—Vitna te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá caxi sávìdí‑n, chi vá cúúⁿ‑gǎ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii yutnu ngǔxí‑áⁿ.

Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní tecú dóho‑güedé nàcuáa ní xáhaⁿ‑gǎ xii yutnu ngǔxí‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index