Search form

SAN MARCOS 12:40

40Te quèndeé‑güedé vehe nchaa ñáyiu quèé, te ío naha càháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí dàndahú‑güedé méé‑güedě sá ǐo quìde ndáá‑güedé cuèndá sá cuìní‑güedé cáháⁿ váha ñáyiu cuèndá‑güedé. Te sá dúcáⁿ quìde‑güedé te ío‑gá ndoho‑güedé núú ùhú núú ndàhú dàcúúxí dàva‑gá ñáyiu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index