Search form

SAN MARCOS 3:22

22Te cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés véxi ndéé ñuú Jerusàlén ní cáháⁿ cuèhé‑güedé cuèndá Jèsús, chi ní xítnàha‑güedé:

—Tée‑a ndècu ndɨhɨ‑dé sácuíhná, te dɨu xíǎⁿ chíndèe ñaha‑xi xii‑dé quéñùhu‑dé nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi yɨhɨ ñaha xii ñáyiu, te dɨu‑ni‑xi tàxi tnuní‑xi nchaa espíritú‑áⁿ —duha ní xítnàha‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index