Search form

SAN MARCOS 6:24

24Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii‑xi núu ní quee‑xi quehé ní xáhaⁿ‑xi xìi náná‑xi:

—Nǎá, ¿ná cúú sǎ càcáⁿ‑í núú tě Hèrodés? —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑aⁿ.

Te nǎná‑xi‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑aⁿ xìi‑xi:

—Cuàháⁿ cácáⁿ‑n dɨ̌quɨ́ tě Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index