Search form

SAN MARCOS 6:4

4Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu:

—Te núu ɨɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ná nàsáá‑dé ñuú‑dé dacuàha‑dé ñáyiu tnúhu‑gá, te nchaa ñáyiu ñuú‑dé‑áⁿ, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑dé vehe‑dé, ndɨhɨ nchaa ñáyiu cùu ndɨ mee‑dé ñá túú nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě, dico cue ñáyiu nchaa dava‑gá ñuú chi nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index