Search form

SAN MARCOS 6:41

41Te sátá nǐ ndɨhɨ́‑yu ní ngóo, te ní queheⁿ Jèsús ndɨ ùhúⁿ pàá ndɨ úú chácá‑ǎⁿ, te ní ndacoto‑gá andɨu te ní ndacáⁿ táhú‑gǎ núú Yǎ Ndiǒxí, te dǎtnùní ní táhú cuèchi‑gá pàá‑áⁿ te ní sáñaha‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní dácǎhñu‑güedé nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ xexí‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide tucu‑gá úú chácá‑ǎⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index