Search form

SAN MARCOS 9:25

25Te Jèsús ndéhé‑gǎ sá ǐo vài ñáyiu ta tàcá núú ndécú‑gǎ‑áⁿ. Te ní tenàá‑gá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑gǎ xii‑xi:

—Yòhó espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha, ní quide ñɨ̀hɨ́‑n nǐ quide doho‑n těe‑a, dico vitna yúhú càchí‑í sá quéé‑n yɨ̀quɨ cuñú‑dé te vá ndɨ̌hu‑gá‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index