Search form

SAN MATEO 10:28

28Te xìni ñuhu‑xi sá vǎ yùhú‑ndó cuè ñáyiu cuěi na càhni ñahá‑yu xii‑ndo, chi dɨu‑ni yɨquɨ cùñú‑ndó ndàcú‑yu cahní‑yu, dico ñá túú nǎgá ndacú‑yu cada ñàhá‑yu xii‑ndo. Te tàú‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí yùhú‑ndó chi Yaá‑áⁿ ndacu‑gá danàa‑gá yɨquɨ cùñú‑ndó, te ndacu‑gá daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xii‑ndo nǔú ùhú núú ndàhú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index