Search form

SAN MATEO 16:4

4Dico nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ñuyíú vitna ío cuihna ìní‑ndó, te ñá túú cuìní‑ndó càda ndáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí, te cuìní‑ndó càda‑í ɨɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada dico ñá túú nǎgá cada‑í, chi dɨu‑ni nàcuáa ní quide Yá Ndiǒxí ndíi Jònás dɨu‑ni ducaⁿ càda tucu‑gá vitna —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Te ducaⁿ te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index