Search form

SAN MATEO 2:16

Té Hèrodés ní táúchíúⁿ‑dě cahni‑güedé cue landú

16Te cue tée ní sángoto ñaha xìi Jesús ní dándàhú‑güedé té Hèrodés, chi ñá túú ní nàyáha‑güedé cúñaha‑güedě sá nǐ naníhí‑güedě Jèsús. Te sátá nǐ cutnùní iní té Hèrodés sá nǐ dándàhú ñáhá‑güedě xii‑dé te ní cudééⁿ víhí‑dě, te ní tendaha‑dě cue tée cuáháⁿ ñuú Bèlén, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñuú cáá yàtni xíáⁿ cuèndá cahni‑güedé mee‑ni cuè landú tée. Te ndéé cue landú íchí nǐ cacu, ndɨhɨ ndéé cue landú sa ní nútnahá úú cuíá‑xi nchaa‑güexi cahni‑güedé ní xáhaⁿ‑dě. Te ducaⁿ nǐ quide‑dé chi ní quide cuèndá‑dé nàcuáa ndùu tnúhu ní xáhaⁿ cuè tée ní sángoto ñaha xìi Jesús nduu nǐ xiní‑güedé chódíní, núu xíǎⁿ ducaⁿ nǐ táúchíúⁿ‑dě ní quide cue tée‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index