Search form

SAN MATEO 20:20

Nǎná tě Jàcobó ndɨhɨ té Juàá cuìní‑aⁿ sá cúnùu‑güedé ndɨhɨ Jèsús

(Mr. 10:35-45)

20Te cue déhe té Zebèdeú té Jàcobó ndɨhɨ té Juàá ndécá ñàha náná‑güedě xii‑güedé cuáháⁿ núú ndécú Jèsús, te òré ní quexìo‑aⁿ ndɨhɨ‑güedé núú ndécú‑gǎ te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑áⁿ nǔú‑gǎ cuèndá cuìní‑aⁿ ndàtnúhu ndɨhɨ ñaha‑aⁿ xìi‑gá cuèndá sá cúú‑xí cuè déhe‑aⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index