Search form

SAN MATEO 23:35

35Te sá dúcáⁿ ná càda‑ndo, te ndadɨ́quɨ́‑ndó cuè tée ní quide ndáá ní xíndecu ní xíhí ní sahni ñaha cuè ñaní tnáhá‑ndó. Te ndéé ndíi Àbél tée ío váha ní quide ndáá ní xíndecu ní sahni‑güedé ndadɨ́quɨ́‑ndó, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée ní sahni‑güedé, ndɨhɨ ndéé ndíi Zacàriá déhe ndíi Berèquiás tée ní sahni‑güedé ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná ndadɨ́quɨ́‑ndó, te ndíi‑áⁿ nǐ sahni‑güedé mei tnùú veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ndɨhɨ xíto núú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí, te nchaa cue tée‑áⁿ ndadɨ́quɨ́‑ndó chi dàtná tnúhu mee‑ndo nǐ sahni‑ndo cuè tée‑áⁿ, chi dɨu‑ni ñaní tnáhá mèe‑ndo ducaⁿ ní sahni ñaha xìi‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index