Search form

SAN MATEO 24

Jèsús càchí‑gá sá ngóyó vèñúhu

(Mr. 13:1-2; Lc. 21:5-6)

1Te Jèsús ní quee‑gá veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te mei òré ní queheⁿ‑gá ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑gá ɨɨⁿ xichi, te ní sándehe yatni cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá dɨ̀ñɨ‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá:

—Cundehe vèñúhu‑a nǎ ío váha ní sáá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

2Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ncháá sǎ ndéhé‑ndó‑á vìtna saá nduu te vá cúndùu‑gá‑xi dàtná cáá‑xí vìtna, chi ni ɨ̀ɨⁿ‑gá yúú vǎ códó nchìhi tnaha‑xi chi ndɨhɨ ngoyo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Nàcuáa cada‑xi nduu ta cùyatni naa ñuyíú‑a

(Mr. 13:3-23; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3Te Jèsús ní sáá‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá yucu Òlívú, te xíáⁿ nǐ ngóo‑gá te núú núcǒo‑gá‑áⁿ nǐ sáháⁿ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te dayuhu nǐ xáhaⁿ‑güedě xii‑gá:

—Cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nǎ nduu dùcaⁿ cada‑xi ngoyo veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, ndɨhɨ nándɨ cùu sá cádá‑xí òré sa ta cùyatni nduu quixi tucu‑n ñuyíú‑a, ndɨhɨ òré sa ta cùyatni naa‑xi —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

4Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Ío quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo cuendá sá vǎ yǒo dandàhú ñáhá xìi‑ndo. 5Chi ío cuéhé cue tée coo ñuyíú, te danàni‑güedé méé‑güedě dàtná nánì‑í, te cachí‑güedé: “Yúhú cúù‑í Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a”, duha cachí‑güedé. Te sá dúcáⁿ cǎháⁿ‑güedé te ío vài ñáyiu dandàhú‑güedé. 6Te níhí‑ndó tnǔhu nàá‑güedé nděni ní cuu, dico vá yùhú‑ndó chi dacuɨtɨ́í sǎ dúcáⁿ càda‑xi, dico vátá sàá‑gá nduu nàa ñuyíú òré ducaⁿ càda‑xi. 7Chi cue tée ɨɨⁿ nàcióⁿ nàá‑güedé ndɨhɨ cue tée ɨngá nàcióⁿ, te tɨtnɨ́ ñuú ngüíta‑güedé nàá‑güedé, te tɨtnɨ́ xichi ñuyíú coo tnamá, te tɨtnɨ́ tucu xichi ñuyíú quixi cuéhé, te tɨtnɨ́ tucu xichi ñuyíú ǐo níhi tnáa. 8Te nchaa xíǎⁿ cuu‑xi tnúndòho sá vítná vǎha váha quèsaha sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ñuyíú.

9’Te cue ñáyiu na cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo cuáha cuèndá ñáhǎ‑yu núú cuè tée cùchiuⁿ cuendá caniha‑güedě xii‑ndo, te dava‑ndo càhni ñaha‑güedé, te nchaa ñáyiu cuu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo sǎ cuèndá‑í. 10Te dàvá‑áⁿ ǐo vài ñáyiu dàñá‑yu sá sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí, te ngóo‑yu cuu úhú iní tnáhǎ‑yu, te cuáha cuèndá tnáhǎ‑yu núú cuè tée cùchiuⁿ. 11Te ío vài cue tée cachí‑güedé sá càháⁿ‑güedé tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑güedé tnúhu‑gá, te ducaⁿ ǐo vài ñáyiu dandàhú‑güedé. 12Te dàvá‑áⁿ cunuu mèe‑ni nchaa sá cuèhé sá dúhá càdá‑yu, te vàí‑yu vá cúú ìní‑gá‑yu tnàha ñáyiú‑yu. 13Dico nchaa ñáyiu na càda ndee‑ni iní canchicúⁿ nihnu ñaha‑ni xìi‑í, ñáyiu‑áⁿ naníhí tàhú‑yu. 14Te nɨhìí ñuyíú quɨ̌hɨ́ⁿ ñáyiu cáháⁿ‑yu tnúhu váha, tnúhu sá càháⁿ nàcuáa ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii ñáyiu, te sátá ná nìhí nchaa ñáyiu tnúhu‑áⁿ te naa ñuyíú.

15’Te ndíi Dàniél tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ chídó tnùní ndíi cuèndá ɨɨⁿ sá dáquèe tɨhú Yǎ Ndiǒxí cundecu ɨɨⁿ xichi núú nǐ cuu íí, te xíǎⁿ cada‑xi sá vǎ cúndècu‑gá ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu xíáⁿ. Te cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa ní cáháⁿ ndíi, chi nduu na quìní‑ndó xǐǎⁿ cundecu‑xi núú dúcáⁿ nǐ cuu íí, 16te dàvá‑áⁿ nchaa ñáyiu xǐndecu distrìtú Jùdeá xíní ñùhu‑xi cunú‑yu quɨ́hɨ́ⁿ‑yu xɨtɨ́ yucu. 17Te nchaa ñáyiu ndáa ndódó dɨ̌quɨ́ véhé‑xí vǎ ndɨ̌hu‑gá‑yu vehé‑yu quehéⁿ‑yu ɨɨⁿ ndachìúⁿ‑yu canehé‑yu quɨ́hɨ́ⁿ. 18Te nchaa ñáyiu cuáháⁿ yucu vá nùhú‑gá‑yu vehé‑yu cúnúquehéⁿ‑yu dóǒ‑yu. 19¡Te ndàhú ní cuu nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñúhú děhe‑xi, ndɨhɨ cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ xǐndeca déhe vitna sàdi na saá nduu dùcaⁿ cada‑xi! 20Te nchòhó, chí càcáⁿ táhú nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá vǎ dúcáⁿ ndòho‑ndo yóó quídé vǐxiⁿ‑xi, te ni vǎ dúcáⁿ ndòho‑ndo nduu cuu‑xi nduu ndetatú‑ndó. 21Chi dàvá‑áⁿ coo tnúndòho cahnu vihi ñuyíú, te vátá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ ndèé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, chi dɨu‑ni dàvá‑áⁿ coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ, te ni nǔú cuàháⁿ núú věxi vá cóó‑gǎ tnúndòho‑áⁿ. 22Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá sá vǎ ǐo vài nduu coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ sǎ cuèndá nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá. Chi núu vài nduu na coo tnúndòho‑áⁿ te vá yǒo cácu nihnu.

23’Te núu ìó ñáyiu càchí‑yu xii‑ndo: “Chí cúndèhe iha, chi iha ní quexìo Cristú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a”, àdi cachí‑yu: “Chí cúndèhe yacáⁿ chi yàcáⁿ ndécú‑gǎ”, càchí‑yu ña. Te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑yu. 24Chi coo cue tée cachí‑güedé sá cúú‑güedě Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a, te dava‑güedé cachí‑güedé sá cúú‑güedě cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá sá cúú‑güedě cue tée càháⁿ tnúhu‑gá, te cada‑güedé tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada cuendá dandàhú‑güedé ñáyiu. Te cani iní‑güedé dandàhú‑güedé ndéé cue ñáyiu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑gá. 25Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í dátǔha ñaha‑ǐ xii‑ndo. 26Te núu càchí‑yu xii‑ndo: “Xɨtɨ́ yucu‑ǎⁿ ní quexìo Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a”, càchí‑yu. Te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó, àdi cachí‑yu: “Vehe‑ǎⁿ ndécú Yàá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a”, càchí‑yu. Te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑yu. 27Chi dàtná xìní nchaa ñáyiu quìde‑xi oré sàá ndúté dàyehé‑xi nɨ càa xico ñuyíú ducaⁿ càda‑xi oré quixi tucu yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo chi nchaá‑yu quiní ñáhǎ‑yu xii‑í. 28Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ncháá nǔú yúcú yɨ̀quɨ cuñú ní xíhí te yàcáⁿ tàcá nchaa ndɨxíí xéxí‑güèdɨ.

Nàcuáa cada‑xi òré quixi tucu Tée cùu ñaní tnáhá cuè ñáyiu

(Mr. 13:24-37; Lc. 21:25-33; 17:26-30, 34-36)

29’Te na yǎha‑ni coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ, te vá dáyèhé‑gá nchícanchii, te ni vǎ dáyèhé‑gá yóó, te ngoyo nchaa chódíní ndèé andɨu, te quɨdɨ‑xi andɨu 30nàcuáa cutnùní iní ñáyiu sá sà véxi yúhú Tée cùu ñaní tnáhǎ‑yu nchaá‑yu. Te cue ñáyiu nɨhìí ñuyíú ndǎhyú‑yu sá ndɨ̀hú iní‑yu òré ducaⁿ càda‑xi, te nchaá‑yu quiní ñáhǎ‑yu xii‑í quee‑í andɨu quìxi‑í ichi xɨtɨ́ vícó, te quiní‑yu sá ǐo càhnu cuu‑í, te quìde‑í nchaa sá vǎha. 31Te tauchìuⁿ‑í cue espíritú xínú cuèchi núù‑í níhi tɨú‑xi cútú nadatàcá‑xi nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑í chitnahá ñáhá xìi‑í xǐndecu nɨ càa xico ñuyíú.

32’Te nchòhó sa xìní‑ndó nàcuáa quìde yutnu ngúxí, chi yutnu‑áⁿ ndúú yùte núú dìté‑xi te nàtáhú ndaha‑xi. Te òré ducaⁿ quìde‑xi te càchí‑ndó sǎ sà ní cuyatni nuu cahni. 33Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada‑xi ñuyíú‑a òré ná quìní‑ndó càda‑xi nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í, te cutnùní iní‑ndó sǎ sà ní cuyatni vií‑nǎ nduu nàa ñuyíú. 34Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ òré vátá cùú‑gá nchaa ñáyiu xǐndecu ñuyíú‑a vitna, te cada‑xi nchaa nàcuáa ní cáháⁿ‑í. 35Te andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú‑a chi ndɨhɨ nihnu‑xi, dico tnúhu‑í chi vá ndɨ́hɨ́ nìhnu‑xi chi cùu‑xi tnúhu ndáá cuɨtɨ.

36’Dico ñá túú cùtnuní ná nduu quìxi tucu‑í, te ni ñà túú cùtnuní ná òré chi vá yǒo xìní, te ni cuè espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ñá túú xìní‑xi ná nduu quìxi‑í, te ni mèe yúhú Tée cùu Déhe Dútú Ndiǒxí ñá túú xìní‑í ná nduu quìxi tucu‑í, chi ɨɨⁿdìi díí‑ni mee‑gǎ xìní‑gá nǔu ná nduu quìxi‑í.

37’Te nduu na quìxi tucu yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ñuyíú‑a te cada‑xi dàtná ní quide‑xi cútnàhá ní xíndecu ndíi Nǒé. 38Chi nchaa ñáyiu ní xíndecu dàvá‑áⁿ òré vátá ndáá‑gǎ ndute ñuyíú, te xèxí‑yu xìhí‑yu quìdé‑yu, te davá‑yu ìó‑yu vico tnǎndaha, te davá‑yu dàsáⁿ‑yu déhe yòcó‑yu candeca ñaha těe, te ducaⁿ‑ni xǐquidé‑yu ndéé ní sáá nduu cuǎnguee té Nǒé xɨtɨ́ bàrcú. 39Te ñá túú ní cùtnuní iní‑yu nàcuáa cada‑xi ñuyíú ndèé ní sáá nduu nǐ ngüíta‑xi ní cuuⁿ dáú nǐ ndaa ndute ñuyíú nǐ dánáá ñàha‑xi xií‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá tucu‑xi cada‑xi nduu na quìxi tucu yúhú Tée cùu ñaní tnáhǎ‑yu nchaá‑yu ñuyíú‑a, chi nduu ñà túú nǎ yɨ́hɨ́ ìní‑yu te quixi tucu‑í. 40Te dàvá‑áⁿ nǔu úú tnàhá cue tée yɨ̀hɨ‑güedé xɨtɨ́ yucu, te ɨɨⁿ‑dé ndanchita te ɨɨⁿ‑dé quendóo. 41Àdi úú ñáyiu dɨ̀hɨ́ nchícǒ‑yu ɨɨⁿ‑ni vèhe, te ɨɨ́ⁿ‑yu ndanchita te ɨɨ́ⁿ‑yu quendóo.

42’Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í cuèndá nchòhó cundecu túha‑ndo, chi ñá túú xìní‑ndó nǎ òré quixi tucu yúhú Yaá cúú Xǐtohó‑ndó. 43Te nchòhó xìní‑ndó sǎ nǔu ɨɨⁿ tée cùu xítohó vehe xìní‑dé ná òré cúú‑xí nìú quɨ́hu ñadúhú vehe‑dé duhu‑güedě, te quɨhɨ iní‑dé cundecu‑dé cuèndá sá vǎ dáñá‑dě quɨ́hu ñadúhú‑ǎⁿ vehe‑dé duhu‑güedě, dico ñá túú xìní‑dé. 44Te duha càháⁿ‑í chi nchòhó xíní ñùhu‑xi cundecu túha‑ndo, chi na cuáháⁿ òré ñá túú nǎ yɨ́hɨ́ ìní‑ndó quèxio yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo.

Cuèndá ɨɨⁿ tée xìnu cuechi

(Lc. 12:41-48)

45’Te na càni‑í ɨɨⁿ cuèndú núú‑ndó. Ɨɨⁿ tée xìnu cuechi núú ɨɨⁿ pàtróóⁿ cúú‑dě ɨɨⁿ tée ío váha tècú tnùní, te quìde ndáá‑dé ndécú‑dě. Te ɨɨⁿ xito ní dándǒo ndaha ñàha patróóⁿ‑dě xii‑dé nchaa cue ñáyiu ndècu vehe‑dé cuèndá coto ñaha‑dě xií‑yu cuáñaha‑dě sá cáxǐ‑yu òré tàú‑xi caxí‑yu, te tée cùu patróóⁿ‑áⁿ nǐ quee‑dé cuáháⁿ‑dé. 46Te váha táhú těe xìnu cuechi‑áⁿ te núu nděcuu‑dé quídé‑dě nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ pàtróóⁿ‑dě cada‑dé mei òré ní nasáá pàtróóⁿ‑dě‑áⁿ. 47Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ těe cùu patróóⁿ‑dě‑áⁿ cǔñaha‑dě xii‑dé sá quɨ́ndàha‑dé nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé. 48Dico núu tée xìnu cuechi‑áⁿ ní cùu‑dé ɨɨⁿ tée cuihna ìní‑xi, te ngóo‑dé cani iní‑dé sá cúyàa patróóⁿ‑dě vá násàá ndɨ̌hɨ‑dé. 49Te ngüíta‑dé cani‑dé nchaa dava‑gá cue ñáyiu xìnu cuechi ndɨhɨ‑dé, te ngóo‑dé caxi‑dé coho‑dé cada‑dé ndɨhɨ nchaa cue tée quɨhu. 50Te ɨɨⁿ nduu òré ñá túú yɨ̀hɨ iní‑dé nasáá pàtróóⁿ‑dě, 51te ío dandòho ñaha patróóⁿ‑dě xii‑dé, chi daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑dě xii‑dé núú xǐndecu cue ñáyiu ní cachí sá nǐ quide ndáá te ñá ndàá sá nǐ quide ndáá‑yu. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi dandòho ñaha Yá Ndiǒxí xii ñáyiu, chi daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xií‑yu ɨɨⁿ xichi núú ǐo ndohó‑yu te yàcáⁿ ío ndáhyú‑yu, te dìcó rúhñú‑nǎ cuu núhu‑yu sá sàtú iní‑yu sá ndóhǒ‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index