Search form

SAN MATEO 27

Ndèca‑güedé Jèsús cuáháⁿ núú tě Pìlatú

(Mr. 15:1; Lc. 23:1-2; Jn. 18:28-32)

1Te sátá nǐ túndaá te nchaa cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél ní ndatnúhu‑güedé nàcuáa cada‑güedé cahni‑güedé Jèsús. 2Te ní dácútú ñàha‑güedé xii‑gá, te ndèca ñaha‑güedé cuáháⁿ núú tě Pìlatú tée cùu gobiernú.

Ní xíhí té Jùdás

3Te té Jùdás tée ní sáha cuèndá ñáhá xìi Jesús ní cutnùní iní‑dé sá cáhní ñàha‑güedé xii‑gá, te ní ndixi cuéchi iní‑dé sá ñà túú ní quìde váha‑dé sá dúcáⁿ nǐ quide‑dé ní sáha cuèndá ñáhá‑dě xii‑gá núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá, te ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé danchòcáva‑dé ócó úxí díhúⁿ cuìxíⁿ núú cuè dútú cúnùu‑áⁿ, ndɨhɨ núú cuè tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél, chi dɨu cue tée‑áⁿ nǐ sáñaha‑güedě díhúⁿ xii‑dé. 4Te òré ní quexìo té Jùdás‑áⁿ nǔú ndécú‑güedě, te xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé:

—Yúhú, ñá túú ní quìde váha‑í sá dúcáⁿ nǐ quide‑í ní taxi cuèndá‑í ɨɨⁿ tée ñá túú tnàhí cuéchi‑xi cahni‑ndo‑dě —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.

Te cue tée‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑güedě xii‑dé:

—Nchúhú, ñá túú nǎgá cuèndú cuìní‑ndɨ́ cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑n, te mee‑n nàha núu nása sàni iní‑n càda‑n —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé.

5Te té Jùdás ní dǎngoyo‑dé díhúⁿ‑ǎⁿ xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé ní dácuèhné‑dé méé‑dě.

6Te cue dútú cúnùu ní naqueheⁿ‑güedé díhúⁿ‑ǎⁿ, te ní xítnàha‑güedé:

—Díhúⁿ‑a ní quéyǎhu cuèndá sá cùú ɨɨⁿ ñáyiu, núu xíǎⁿ vá cúú nàchihi‑o xɨtɨ́ càjá núú ñúhú sǎ cúú cuèndá Yǎ Ndiǒxí —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé.

7Te ní ndatnúhu‑güedé te ní cuu ɨɨⁿnuu‑güedě cuèndá nacuaaⁿ‑güedé ɨɨⁿ xichi núú cáá ñùhu danani‑güedé Núú Cuǎha Nchaa Sá Cuǎha Ñuhu, te xíáⁿ nǐ saaⁿ‑güedé cuèndá xíáⁿ nguɨ̌ndǔxi nchaa ñáyiu véxi xica. 8Te ní nadáma dɨ̀u ñuhu‑áⁿ, te vitna dànani‑güedé Ñuhu Yáhu Nɨ́ñɨ́, duha dànani‑güedé. 9Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Jerèmiás tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, te duha ní cachí ndíi: “Cue tée isràél ní cachí‑güedé sá òcó úxí díhúⁿ cuìxíⁿ cháhu‑güedé cuèndá ɨɨⁿ tée queheⁿ cuèndá‑güedé. Te díhúⁿ‑ǎⁿ nàqueheⁿ‑güedé, 10te cuaaⁿ‑güedé ɨɨⁿ xichi núú nání Nǔú Cuǎha Nchaa Sá Cuǎha Ñuhu, te ducaⁿ càda‑xi chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu”, duha ní cachí ndíi Jerèmiás‑áⁿ.

Jèsús ndécú‑gǎ núú tě Pìlatú

(Mr. 15:2-5; Lc. 23:3-5; Jn. 18:33-38)

11Te Jèsús ndécú‑gǎ núú tě Pìlatú tée cùu gobiernú, te tée‑áⁿ nǐ xícáⁿ tnúhú‑dě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá:

—¿Ndáá sá dɨ́ú‑n cùu‑n tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé:

—Dɨu‑í yɨ́ndàha‑í‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

12Te cue dútú cúnùu ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél sàcáⁿ cuéchi‑güedé núú tě Pìlatú cuèndá Jèsús, dico mee‑gǎ ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu ñá túú ní cǎháⁿ‑gá. 13Te té Pìlatú ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá:

—Cáháⁿ, ná cuèndá ñá túú càháⁿ‑n, te cundehe nǎ ndéé duha tɨtnɨ́ cuéchi dàcaa cue tée‑a dɨ́quɨ́‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

14Dico Jèsús ñá túú tnàhí ni cǎháⁿ‑gá, te té Pìlatú tée cùu gobiernú‑áⁿ ǐo ní cuñúhu‑dé sá dúcáⁿ ñà túú tnàhí ni cǎháⁿ‑gá.

Ní quide ndáá‑güedé sá cáhní‑güedě Jèsús

(Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38-19:16)

15Te ndɨ tnahá nduu vìco pascuá dácǎcu té Pìlatú tée cùu gobiernú‑áⁿ ɨɨⁿ tée yɨ̀hɨ vecaá chi ducaⁿ tnàhí quìde‑dé, te mee ñǎyiu càháⁿ‑yu te núu ndědacàa tée yɨ̀hɨ vecaá‑áⁿ cǎcu‑dé te tée‑áⁿ dácǎcu‑dé. 16Te dàvá‑áⁿ yɨ́hɨ́ ɨ̀ɨⁿ tée nàni Barrabás vecaá, te tée‑áⁿ ìó cuèndú‑dé sá ǐo nèhé ní quide‑dé. 17Te ní natacá nchaa ñáyiu, te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhú‑dě núǔ‑yu, te xǎhaⁿ‑dě:

—¿Ndědacàa núú ùú cue tée‑a cuìní‑ndó dàcácu‑í‑güedé‑i? ¿Té Barràbás ǎⁿ Jèsús tée nàni Cristú? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

18Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ té Pìlatú, chi ní cutnùní iní‑dé sá dìcó sá cuèdú íní‑güedě ducaⁿ nǐ quide‑güedé ní sáha cuèndá ñáhá‑güedě xii Jèsús núú‑dě.

19Te nɨni nùcóo té Pìlatú núú xèhndé‑dé cuéchi ní tendaha ñàdɨhɨ́‑dé tnúhu cuáháⁿ núú‑dě, te duha ndùu tnúhu ní tendaha‑aⁿ: “Vá cání ìní‑n nǎ cada‑n těe ní taxi cuèndá ñáhá‑güedě xii‑n, tée ñá túú tnàhí cuéchi‑xi, chi icuini ío nèhé ní dácótó ñàha saní‑í cuèndá‑dé”, duha ndùu tnúhu ní xáhaⁿ‑aⁿ xìi té Pìlatú.

20Dico cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél ní xáhaⁿ‑güedě xii ñáyiu sá ná cǔñàhá‑yu xii té Pìlatú dàcácu‑dé té Barràbás te cahni‑dé Jèsús, te ní quidé‑yu nàcuáa ní xáhaⁿ‑güedě. 21Te té Pìlatú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ tùcu‑dé xií‑yu:

—¿Ndědacàa núú ùú cue tée‑a cuìní‑ndó dàcácu‑í? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑dé:

—Té Barràbás dàcácu‑n —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé.

22Te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhú‑dě núǔ‑yu, te xǎhaⁿ‑dě:

—¿Te ná cuìní‑ndó càda‑í Jèsús tée nàni Cristú tée càchí sá Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha xii‑dé véxi‑dé ñuyíú‑a‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Te nchaá‑yu ní cáháⁿ‑yu, te xǎhǎⁿ‑yu:

—Cata caa‑dé núú cùrúxí —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé.

23Te té Pìlatú ní xáhaⁿ tùcu‑dé xií‑yu:

—¿Te ná cúú cuěchi ní quide‑dé nǔu ducaⁿ cuìní‑ndó càda‑í‑dé‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Dico nchaá‑yu uuⁿ‑gá níhi ní cáháⁿ‑yu, te xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé:

—¡Cata caa‑dé núú cùrúxí! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé.

24Te té Pìlatú ní cutnùní iní‑dé sá vǎ nìhí‑dé nàcuáa cada‑dé, chi uuⁿ‑gá ní ngüíta ñáyiu xǐcuáá‑yu, te xíǎⁿ ní xícáⁿ‑dé ndute ní ndáhá‑dě núú nchàa ñáyiu, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu:

—Tée‑a cùu‑dé ɨɨⁿ tée ñá túú tnàhí cuéchi‑xi, te nchòhó cuìní‑ndó sǎ cùú‑dé, dico dɨu‑ni mee‑ndo cuìdo yáhu‑ndo‑dě chi yúhú vá cuídó yǎhu‑í‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

25Te nchaá‑yu ní xáhǎⁿ‑yu xii‑dé:

—¡Dɨu nchúhú ndɨhɨ cue déhe‑ndɨ́ cuido yǎhu‑ndɨ́‑dé! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu.

26Te sátá dúcáⁿ te té Pìlatú ní dácǎcu‑dé té Barràbás, te ní táúchíúⁿ‑dě ní cani‑güedé Jèsús. Te sátá dúcáⁿ nǐ quide ñaha‑güedě xii‑gá, te ní táúchíúⁿ‑dě candeca ñaha‑güedě xii‑gá quɨ́hɨ́ⁿ cata caa ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí.

27Te cue tée cùu sandadú té Pìlatú ndécá‑güedě Jèsús cuánguɨhu xɨtɨ́ vehe càhnu cuu cuendá‑dé, te cue tée cùu sandadú‑áⁿ nǐ cana‑güedé dava‑gá cue sandàdú núú dúcáⁿ ndèca‑güedé Jèsús cuánguɨhu‑áⁿ. 28Te xíáⁿ nǐ taunuu‑güedé dóó‑gǎ, te ní dácuíhnú ñàha‑güedé xii‑gá ɨɨⁿ dóó tɨ́cuèhé víhí. 29Te ní cadúha‑güedé ɨɨⁿ coròná iñu ní chihi‑güedé dɨ́quɨ́‑gǎ, te ní chitnɨ́ɨ‑güedé ɨɨⁿ carrùtí ndaha cùha‑gá, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě núú‑gǎ cúdɨ̀quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě:

—¡Ío càhnu cuu yohó tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél! —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

30Te ní tɨú dɨɨ́ ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní queheⁿ‑güedé carrùtí sá nǐ sáñaha‑güedě xii‑gá te ní ducuⁿ‑güedé dɨ́quɨ́‑gǎ. 31Te sátá nǐ yáha ní cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní nataunuu ñaha‑güedě xii‑gá dóó tɨ́cuèhé víhí sǎ nǐ dácuíhnú ñàha‑güedé xii‑gá, te ní dándɨ̌únuu ñaha‑güedě xii‑gá dóó méé‑gǎ, te dǎtnùní ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ núú cátá càa ñaha‑güedé xii‑gá núú cùrúxí.

Sàta caa‑güedé Jèsús núú cùrúxí

(Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)

32Te ñùhu‑güedé ndɨhɨ‑gá ichi, te ní naníhí‑güedě ɨɨⁿ tée ñuú Cìrené nání‑dě Xǐmú, te tée‑áⁿ nǐ quide yica‑güedě ní xido‑dé cùrúxí sá nchídó Jèsús.

33Te ní sáá‑güedé ndɨhɨ‑gá ɨɨⁿ xichi núú nání Gǒlgotá, te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí: Núú nání yɨ̀quɨ dɨ́quɨ́ ndɨ̌yɨ, duha quèe‑xi tnúhu‑áⁿ. 34Te xíáⁿ sǎñaha‑güedě ndudí úá coho‑gá ní cùu, te ñá túú ní xìhi‑gá chi dico‑ni ní xito ndéé‑gá.

35Te ní sata caa ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí, te sátá dúcáⁿ te cue tée cùu sandadú‑áⁿ nǐ xito ndéé‑güedé nǔu ndědacàa‑güedé cuu cuèndá‑güedé dóó‑gǎ. Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní cáháⁿ ɨɨⁿ tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha yòdo tnuní núú tùtú‑gá, te duha càchí‑xi: “Ní xito ndéé‑güedé nǔu ndědacàa‑güedé cuu cuèndá‑güedé dóó‑gǎ”, duha ní cachí tée‑áⁿ te ducaⁿ nǐ ngódó tnùní núú tùtú‑gá. 36Te sátá dúcáⁿ nǐ quide‑güedé, te ní ngóo‑güedé ndèé ñáhá‑güedě xii‑gá. 37Te ní taxi ndecu‑güedé ɨɨⁿ sá ndèé lètrá ndàa dɨ́quɨ́‑gǎ. Te lètrá‑áⁿ càháⁿ‑xi ná cuèndá ducaⁿ nǐ quide ñaha‑güedě xii‑gá, te duha càháⁿ lètrá‑áⁿ: “Tée‑a cùu‑dé tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél”, duha càchí‑xi. 38Te tnàhá úú cue tée cùu ñadúhú nǐ sata caa‑güedé dɨu‑ni núú cùrúxí tucu, te ɨɨⁿ‑dé ní sata caa‑güedé xio cùha‑gá, te ɨngá‑dé ní sata caa‑güedé xio dàtni‑gá. 39Te nchaa ñáyiu yǎha yatni núú tácàa‑gá‑áⁿ, te dàcuicó‑yu dɨ́quɨ̌‑yu ndèhe ñahá‑yu xii‑gá, te xǐcuèhé ñáhǎ‑yu. 40Te xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá:

—Yòhó càchí‑n sǎ dàngoyo‑n veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te dandàa‑n ɨngá veñúhu saa, te xɨtɨ́ úní‑ni nduu sa nadaxǐnu‑n, te vitna tanùu núú cùrúxí‑áⁿ dàcácu‑n mèe‑n te núu ndisa sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú‑n —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá.

41Te dɨu‑ni ducaⁿ cùdɨquɨ́ ndeé ñáhá cuè tée cùu dútú cúnùu xii‑gá, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, ndɨhɨ cue tée cùu fariséú, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél, te xǐtnàha‑güedé:

42—Tée‑a ní ndacu‑dé ní dácǎcu‑dé dava ñáyiu, te mee‑dě ñá ndácú‑dě dàcácu nihnu‑dé méé‑dě. Te núu ndisa sá cúú‑dě tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél, te na cùndehe‑o nuu‑dé núú cùrúxí‑a cuèndá quɨ́ndáá iní‑ó‑dě. 43Te càchí‑dé sá sàndáá iní‑dé Yǎ Ndiǒxí, te mee‑gǎ ná dàcácu ñaha‑gǎ xii‑dé te núu cùndahú iní ñáhá‑gǎ, chi mee‑dě càchí‑dé sá Děhe‑gá cúú‑dě —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé.

44Te ndéé tnàhá cue tée cùu ñadúhú tácàa xio xio dɨñɨ‑gá xǐcuèhé ñáhá‑güedě xii‑gá.

Ní xíhí Jèsús

(Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)

45Te òré ní cuu cuádava nduu te ní cunee nɨhìí ñuyíú, te ducaⁿ‑ni càa ní cuu caá úní sacuaa. 46Te òré sa ta cùyatni cuu caá úní sacuaa‑áⁿ, te níhi ní cáháⁿ Jèsús, te càchí‑gá:

—Èlí, Èlí, ¿láma sabàctaní? —càchí‑gá.

Te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí: Ndiǒxí méè‑í, Ndiǒxí méè‑í, ¿ná cuèndá ní dáñá ñàha‑n xii‑í?, duha quèe‑xi tnúhu‑áⁿ.

47Te dava cue tée xǐndecu yatni núú tácàa‑gá‑áⁿ nǐ tecú dóho‑güedé nàcuáa ní cáháⁿ‑gá, te ní xítnàha‑güedé:

—Tée‑a càna‑dé té Èliás —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé.

48Te òré‑ni‑áⁿ nǐ quene cunu ɨɨⁿ cue tée xǐndecu‑áⁿ nǐ queheⁿ‑dé luha cáchí, te ní chindóyo‑dé xɨtɨ́ ndudí íá, te ní chinenu‑dé dɨ́quɨ́ ɨɨⁿ yutnu càni te ní ndocani‑dé ní chihi‑dé yuhu‑gá. 49Te dava‑güedé ní xáhaⁿ‑güedě xii tée‑áⁿ:

—Cundetu tnaa na cùndehe‑o nacoto núu quixi té Èliás dàcácu ñaha‑dě xii‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii tée‑áⁿ.

50Te Jèsús níhi ní cana saa‑gá, te ní xíhí‑ni‑gá. 51Te sátá dúcáⁿ te ní ndátá dǒó cúú còrtiná xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ní quée dava ndáá, te ndàa núú nǐnu ní ngüíta‑xi ní ndátá, te ní tnáa, te dava cava nàhnu ní táhú. 52Te dava yaú núú yɨ́ndǔxi ñáyiu ní xíhí ní sándáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí ní nacaáⁿ te ní ndotó‑yu. 53Te sátá nǐ yáha ní ndoto Jèsús, te cue ñáyiu ní ndoto‑áⁿ cuǎnguɨhú‑yu xɨtɨ́ ñuú Jerusàlén, te cue ñáyiu ñuú‑áⁿ ǐo vàí‑yu ní xiní‑yu cue ñáyiu ducaⁿ nǐ ndoto‑áⁿ.

54Te sá dúcáⁿ nǎndɨ ní quide‑xi, ndɨhɨ sá dúcáⁿ nǐ tnáa xíǎⁿ ío ní yùhú tée cùu capitáⁿ ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée ndècu ndɨhɨ‑dé ndèé‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús, te ní xítnàha‑güedé:

—Sá ndàá ndisa sá dɨ́ú těe‑a cùu‑dé Déhe Yá Ndiǒxí ní cùu —cachí‑güedé xǐtnàha‑güedé.

55Te xica xǐnutnɨ́ɨ vài ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndéhě‑yu nchaa nàcuáa ní quide ñaha‑güedě xii Jèsús, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ní chindèé‑yu Jèsús, te ndéé distrìtú Galìleá ní chinchícúⁿ ñáhǎ‑yu xii‑gá. 56Te tnuú ñáyiu‑áⁿ tnàhá tá Màriá Magdalèná, ndɨhɨ tá Màriá nǎná tě Jàcobó ndɨhɨ té Chèé, ndɨhɨ nǎná cue déhe té Zebèdeú.

Chìndúxi‑güedé Jèsús

(Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)

57Te ndècu ɨɨⁿ tée cuica nàni‑dé Chèé te cùu‑dé tée ñuú Arimàteá, te tnàhá‑dé ní tnahá tnúhu‑dé ndɨhɨ Jèsús. Te òré sa ní cuaa, 58te ní sáháⁿ‑dé núú tě Pìlatú, te xǎhaⁿ‑dě nǔu vá cúndèe iní‑dé daña‑dě chindúxi‑dé yɨquɨ cùñú Jèsús. Te té Pìlatú‑áⁿ nǐ sáha‑dé tnúhu, te ní táúchíúⁿ‑dě sá cuǎha cuèndá‑güedé té Chèé‑áⁿ yɨquɨ cùñú‑gá. 59Te té Chèé‑áⁿ nǐ queheⁿ cuèndá‑dé yɨquɨ cùñú‑gá, te ní chidúcúⁿnuu‑dé ɨɨⁿ dóó cuìxíⁿ dóó cándòo. 60Te sa nchìí ɨɨⁿ yaú sáá nǐ caáⁿ té Chèé‑áⁿ ɨɨⁿ yɨquɨ naha càva te xíáⁿ cúú cuèndá‑dé, te yaú‑áⁿ nǐ chihi‑dé yɨquɨ cùñú Jèsús, te dǎtnùní ní sadɨ́‑dé ɨɨⁿ yúú cáhnú yǔú quèhéⁿ yuhu yàú‑áⁿ, te ní xica‑dé cuánuhú‑dé. 61Te tnàhá tá Màriá Magdalèná, ndɨhɨ ɨngá xíchí nání Màriá ní quexìó‑yu ní ngóo‑yu yatni núú nchìí yaú‑áⁿ.

Cue tée ndèé yaú núú yɨ́hɨ́ yɨ̀quɨ cuñú Jèsús

62Te sátá nǐ yáha ní quide túha ñáyiu nchaa sá nándɨ̌hɨ‑yu nduu tněé nduu ndètatú‑yu‑áⁿ, te dɨu‑ni nduu ndètatú‑yu‑áⁿ nǐ sáháⁿ cue dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée cùu fariséú ní cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé té Pìlatú. 63Te xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé:

—Yòhó tée cùnuu, véxi‑ndɨ́ càchí tnúhu‑ndɨ́ sá nǐ ndacu iní‑ndɨ́ sá těe ndehnde nǐ xíhí‑ǎⁿ càchí‑dé òré ndécú‑gǎ‑dé sá ndùu úní sá cùú‑dé, te ndoto‑dé. 64Te tendaha‑n cuè tée na quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé cundeé‑güedé yuhu yàú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú‑dé, chi na cuáháⁿ quɨ́hɨ́ⁿ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑dé duhu‑güedě yɨquɨ cùñú‑dé, te cúñaha‑güedě xii ñáyiu sá nǐ ndoto‑dé. Chi núu ducaⁿ na càda‑güedé te ío‑gá dandàhú‑güedé cue ñáyiu dàcúúxí dàtná ní quide mee těe ní xíhí‑ǎⁿ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě.

65Te té Pìlatú ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé:

—Náu cue sandàdú‑a candeca‑ndo‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ, te cadɨ́ váha‑ndo ndɨ̀hɨ‑güedé yuhu yàú‑áⁿ nàcuáa tàú‑xi cunduu, te na cùndeé‑güedé nàcuáa sàni iní‑ndó cùnduu —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.

66Te cue tée‑áⁿ nǐ xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé, te ní tee‑güedé ɨɨⁿ sèñá yúú ndèdɨ́ yèhe yaú‑áⁿ, te ní dándǒo‑güedé cue sandàdú‑áⁿ ndèé‑güedé yaú‑áⁿ, te ducaⁿ nǐ quide‑güedé cuèndá sá vǎ yǒo quɨ́hɨ́ⁿ nacaáⁿ yaú‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index