Search form

SAN MATEO 4:21

21Te ní xica tucu Jèsús cuáháⁿ‑gá luha‑gá, te ní xiní tucu‑gá úú‑gá tnàhá cue tée tnɨ̀ɨ chácá. Te ɨɨⁿ tée‑áⁿ nání‑dě Jàcobó, te ñaní‑dé cúú ɨ̀ngá tée ndɨhɨ‑dé te tée‑áⁿ nání‑dě Juàá, te ndɨ ndùú‑güedé cúú‑güedě déhe té Zebèdeú. Te xǐxínucóo‑güedé ndɨhɨ tǎtá‑güedě xɨtɨ́ bàrcú xǐnatɨ́cu‑güedé ñunu‑güedé, te Jèsús ní cana ñaha‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index