Search form

ROMANOS 2:14

14Te nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te núu quìdé‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi te cùu‑xi ɨɨⁿ sá sání tnàhí iní méě‑yu cadá‑yu, te sá sání ìní‑yu‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tnúhu váha sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cada váha‑yu cundecú‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index