Search form

ROMANOS 5

Ío váha tnàhá ñáyiu càchí Yǎ Ndiǒxí sá ñà túú cuěchi‑xi

1Te vitna, ñá túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú Yǎ Ndiǒxí chi sàndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te ío váha ndècu ndɨhɨ‑o Yá Ndiǒxí vitna sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú. 2Te cuèndá sá ni sàndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú xíǎⁿ dɨu‑gá ní quide ní ngúndecu váha‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ‑ni cùndecu‑o, te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó chi ndècu ndɨhɨ‑o tnúhu ndee ìní sá sàá nduu ngǔndecu‑o nǔú ǐo váha càa ndecu Yá Ndiǒxí. 3Te ñá dɨ́ú‑ní sǎ cuèndá sá ndúú tǎhú‑ó cùndecu‑o núú ndécú‑gǎ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑ó, chi cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó ndòho‑o cuendá‑gá, chi cùtnuní iní‑ó sǎ nǔu na ndòho‑o cuendá‑gá te cunduu càhnu‑gá iní‑ó, 4te núu cùu‑o ñáyiu ta quìde cahnu‑gá iní‑xi te cùtnuní sá cúú‑ó ñǎyiu quìde váha, te núu cùu‑o ñáyiu quìde váha te uuⁿ‑gá tá ngǔndecu ndɨhɨ‑o tnǔhu ndee ìní cuáháⁿ sá cádá vǎha ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑o. 5Te núu ducaⁿ te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ndixi cuéchi iní‑ó sǎ ndécú ndɨ̀hɨ‑o tnúhu ndee ìní ngúndecu váha‑o. Te Espíritú sá nǐ taxi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o xíǎⁿ quídé‑xí cùtnuní iní‑ó sǎ ǐo cùu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o.

6Te nchoo ñà túú vědana ná ní ndàcu‑o cada‑o cuendá dàcácu nihnu‑o mèe‑o, dico Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá‑ó, ndɨhɨ cuèndá nchaa dava‑gá ñáyiu ñá túú tnàhá tnúhu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te ní xíhí‑gá mei ndùu taú‑xi cuú‑gá. 7Te cudana‑ni núu xìhí ɨɨⁿ ñáyiu sá cuèndá ɨɨⁿ ñáyiu quìde ndáá, te áma xìhí tucu ɨɨ́ⁿ‑yu sá cuèndá ñáyiu quìde váha tnàha ñáyiu‑xi. 8Te Yá Ndiǒxí ní quide‑gá sá nchóó cùtnuní iní‑ó sǎ ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, chi cútnàhá ndécú‑ó ìchi cuehé ichi duha te ní tendaha‑gǎ Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní xíhí‑gá cuèndá‑ó. 9Te sá cuèndá sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú xíǎⁿ ñá túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú Yǎ Ndiǒxí, te vitna ní cutnùní ndáá iní‑ó sǎ vǎ dáquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ Yǎ Ndiǒxí xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú. 10Te cútnàhá ñá túú tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí ní cùu ní xíhí Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Děhe‑gá cuèndá cuu váha iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te ducaⁿ te nduu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ cuèndá sá nǐ ndoto Xítohó Jesucrìstú. 11Te ndètu‑o sáá nduu ngǔndecu‑o ndɨ̀hɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ quídé‑ó chi tnàhá cúdɨ̌ɨ́ ìní‑ó Yǎ Ndiǒxí, chi Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá ducaⁿ cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó‑gǎ, te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá ní nucúndecu váha‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí.

Nàcuáa ní quide ndíi Àdán ndɨhɨ nàcuáa ní quide Xítohó Jesucrìstú

12Te ndíi Àdán ñá túú ní quìde ndáá ndíi núú Yǎ Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ ní ngúndecu nchaa sá cuèhé sá dúhá ñùyíú‑a, te sá cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde ñáyiu xíǎⁿ xìhí‑yu, te nchaá‑yu xìhí‑yu chi nchaá‑yu quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. 13Te sa quìde‑gá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá te dǎtnùní ní ngúndecu nchaa tnúhu sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí cada ñáyiu, te nchoo cùtnuní iní‑ó sǎ nǔu ñá túú tnǔhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o, te ñá túú cuěchi‑o sànuu. 14Te ndéé cútnàhá ní xíndecu ndíi Àdán ní quesaha‑xi xìhí ñáyiu, te ducaⁿ‑ni xìhí‑yu ndéé ní sáá nduu nǐ xíndecu ndíi Moìsés. Te ducaⁿ nǐ xíhí‑yu chi ní quidé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá cuěi ñá túú ní quìdé‑yu nàcuáa ní quide ndíi Àdán, chi ndíi‑áⁿ ñà túú ní sàndáá iní ndíi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí cada ndíi. Te ndíi Àdán ní cuu ndíi ɨɨⁿ tée cùu cahnu ní xíndecu ñuyíú‑a, te sátá dúcáⁿ te ní quixi Xítohó Jesucrìstú te Yaá‑áⁿ ǐo‑gá càhnu cuu‑gá.

15Te sá nǐ quide ndíi Àdán te vá càchí‑ó sǎ ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu‑xi ndɨhɨ sá nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí nduu táhú‑ó vìtna. Te sá ñà túú ní quìde ndáá ndíi xíǎⁿ nchaa ñáyiu xìhí‑yu, dico Yá Ndiǒxí ío váha iní‑gá chi ío váha ní quide‑gá sá cúú‑xí nchàa nchoo ñáyiu ndècu ñuyíú‑a, chi dìcó ducaⁿ nǐ cachí‑gá sá nánìhí tàhú‑ó, te ɨɨⁿdìi‑ni tée tnàhá‑dé ío váha ní quide‑dé sá cúú‑xí‑ó, te tée‑áⁿ cúú‑dě Xítohó Jesucrìstú. 16Te sá nǐ quide ɨɨⁿdìi‑ni ndíi Àdán ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi ndɨhɨ sá nǐ quide Yá Ndiǒxí sá cúú‑xí‑ó, chi ndíi‑áⁿ ñà túú ní quìde ndáá ndíi núú‑gǎ. Te sá dúcáⁿ nǐ quide ndíi te xíǎⁿ ní cuu‑xi cuéchi díhna nuu nǐ quide ndíi, núu xíǎⁿ ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá cuè ñáyiu quɨ́hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú nacháhu‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. Dico mee‑gǎ ní quide sá cuè ñáyiu naníhí tàhú‑yu dìcó‑ni ducaⁿ, te ducaⁿ te vá cúndècu‑gá cuéchi‑yu núú‑gǎ cuěi ío vài cuéchi‑yu. 17Te sá dúcáⁿ ñà túú ní quìde ndáá ɨɨⁿdìi‑ni ndíi Àdán‑áⁿ nǔú Yǎ Ndiǒxí, xíǎⁿ ní quide‑xi xìhí nchaa ñáyiu. Te sá cuèndá sá nǐ quide ɨɨⁿdìi‑ni Xítohó Jesucrìstú xíǎⁿ ío váha ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii ñáyiu, chi dìcó‑ni ducaⁿ nǐ nduu táhǔ‑yu cùdɨú‑yu núú‑gǎ. Te nchaa ñáyiu ducaⁿ cùdɨu núú‑gǎ nduu táhǔ‑yu cunùú‑yu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá nǐ quide‑gá sá vǎha sá cúú‑xǐ‑yu.

18Te sá dúcáⁿ nǐ quide ndíi Àdán ñá túú ní quìde ndíi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi ɨɨⁿ xito, núu xíǎⁿ ní cachí‑gá sá ncháá ñǎyiu tàú‑yu nacháhu‑yu nchaa cuéchi‑yu, dico Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá ɨɨⁿ sá vǎha cuèndá nchaa ñáyiu vá cúndècu‑gá cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te ducaⁿ te cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 19Te sá ñà túú ní sàndáá iní ɨɨⁿdìi‑ni ndíi Àdán nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi, xíǎⁿ ní nguɨ́nchicúⁿ nihnu nchaa ñáyiu quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. Te ducaⁿ ɨ̀ɨⁿdii‑ni Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá Yǎ Ndiǒxí cachí‑gá sá cúdɨ̀ú‑yu núú‑gǎ.

20Te Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi Moìsés nàcuáa cada ñáyiu, te sá cuèndá tnúhu‑áⁿ uuⁿ‑gá ní ngüíta nchaa ñáyiu quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá, te Yá Ndiǒxí uuⁿ‑gá cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xií‑yu tucu. 21Te sá cuèndá nchaa cuéchi ñáyiu xíǎⁿ xìhí‑yu, dico Yá Ndiǒxí ío váha iní‑gá chi dɨu‑gá ní cachí‑gá sá ncháá ñǎyiu na tnàhá tnúhu ndɨhɨ ñaha xìi‑gá cudɨ̀ú‑yu núú‑gǎ, te cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ducaⁿ chi Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá sá vǎha sá cúú‑xǐ‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index