Search form

ROMANOS 5:14

14Te ndéé cútnàhá ní xíndecu ndíi Àdán ní quesaha‑xi xìhí ñáyiu, te ducaⁿ‑ni xìhí‑yu ndéé ní sáá nduu nǐ xíndecu ndíi Moìsés. Te ducaⁿ nǐ xíhí‑yu chi ní quidé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá cuěi ñá túú ní quìdé‑yu nàcuáa ní quide ndíi Àdán, chi ndíi‑áⁿ ñà túú ní sàndáá iní ndíi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí cada ndíi. Te ndíi Àdán ní cuu ndíi ɨɨⁿ tée cùu cahnu ní xíndecu ñuyíú‑a, te sátá dúcáⁿ te ní quixi Xítohó Jesucrìstú te Yaá‑áⁿ ǐo‑gá càhnu cuu‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index