Search form

ROMANOS 6

Ñáyiu ñá túú‑gǎ ndécú ìchi cuehé ichi duha ndècú‑yu cuèndá Xítohó Jesucrìstú

1Te sá dúcáⁿ quìde Yá Ndiǒxí, te vá cání ìní‑ó cànchicúⁿ nihnu‑ni‑o ìchi cuehé ichi duha, chi ñá dɨ́ú sǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑o ìchi‑áⁿ te ngóo càni iní‑ó sǎ ǐo‑gá cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o. 2Te vá cúú cànchicúⁿ nihnu‑o ìchi cuehé ichi duha, chi nchoo cùu‑o datná cue ñáyiu sa ní xíhí, núu xíǎⁿ vá cúú‑gǎ canchicúⁿ nihnu‑o ìchi‑áⁿ. 3Te sa nàha‑o sá cuèndá sá nǐ sandute‑o quèe‑xi sá tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú. Te sá nǐ sandute‑o quèe tucu‑xi sá cúú‑ó dàtná ñáyiu ní xíhí ndɨhɨ‑gá. 4Te ñá dɨ́ú‑ní sǎ nǐ xíhí‑ó ndɨ̀hɨ‑gá chi quèe tucu‑xi sá nǐ nguɨ́ndǔxi‑o ndɨ̀hɨ‑gá te ní ndoto‑o dàtná ní ndoto mee‑gǎ ní dándótó ñàha Dútú Ndiǒxí Yaá ío càhnu cuu, te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá‑ó dàtná ní xíndecu‑o.

5Te núu ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá cúú‑ó dàtná ñáyiu ní xíhí ndɨhɨ‑gá, te ndáá sá cúú‑ó dàtná ñáyiu ní ndoto ní ngúndecu váha dàtná ní ndoto mee‑gǎ ní nucúndecu váha‑gá. 6Te nchoo nàha‑o sá cúú‑ó ñǎyiu ío ndècu cuéchi‑xi ni cùu, dico sátá nǐ cuu‑o dàtná ñáyiu ní xíhí dàtná ní xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí, te ndéé dàvá‑áⁿ nǐ dáñá‑ó nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑o ni cuu, te ñá túú‑gǎ cúnùu sá cuèhé sá dúhá ìní‑ó. 7Chi nchaa ñáyiu ní xíhí ñá túú‑gǎ ndécǔ‑yu ichi cuèhé ichi duha. 8Te núu cùu‑o datná ñáyiu ní xíhí dàtná ní xíhí Xítohó Jesucrìstú ñá, te cùtnuní ndáá iní‑ó sà cúndècu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 9Te sa nàha‑o sá Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá te ní ndoto‑gá te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ɨɨⁿ quɨ́ú‑gǎ te cuú‑gá, chi ñá túú nǎgá sá cádá cùú‑gá. 10Te Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá ɨɨⁿ xito‑ni sá cuèndá nchaa cuéchi nchoo ñǎyiu ñuyíú, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá cuú‑gá, te ndècu‑ni‑gá sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. 11Núu xíǎⁿ nchòhó cada iní‑ndó sǎ dàtná sá nǐ xíhí‑ndó vǎ cúndècu‑gá‑ndó sà cúú‑xí ìchi cuehé ichi duha, chi ndècu‑ná‑ndó sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, chi ní tnahá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Xǐtohó‑ó.

12Te núu xíǎⁿ vá dáñá‑gǎ‑ndó cùnuu ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá ìní‑ndó cuèndá sá vǎ cádá‑gǎ‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑ndó. 13Te vá dáñá‑ndó tàxi tnuní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá‑ǎⁿ xii‑ndo cuèndá sá vǎ cádá‑gǎ‑ndó, te chí dáñá ná tàxi tnuní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo, te chí dáñá ná chìndee ñaha‑gá cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha, te ducaⁿ te cada iní‑ndó sǎ cúú‑ndó dàtná ñáyiu ní xíhí te ní ndoto ndècu. 14Te ducaⁿ càda‑ndo chi vá ndácú‑gǎ ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá tàxi tnuní ñáhá‑xí xìi‑ndo, chi Yá Ndiǒxí cúndàhú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo. Te ducaⁿ chi ñá túú‑gǎ cúnùu nchaa tnúhu sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés cada ñáyiu.

Ñáyiu nchìcúⁿ nihnu sá vǎha

15Te ñá dɨ́ú sǎ cúndàhú iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o chìndee ñaha‑gá ndɨhɨ sá ñà túú‑gǎ cúnùu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te cachí‑ó sǎ cúú‑ní cùndecu‑o ichi cuehé ichi duha. 16Te nchoo xìní‑ó sǎ nǔu na cuǎha‑o tnǔhu cunu cuechi‑o nǔú ɨ̀ɨⁿ ñáyiu cuìní cunu cuechi‑o nǔú‑xi, te cùu‑ná‑ó ñǎyiu xìnu cuechi núǔ‑yu te quìde‑o nchaa chiuⁿ tahú‑yu. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá chi tàxi tnuní ñáhá‑nǎ‑xi xií‑yu, te dɨu nchaa xíǎⁿ dácuǐta nihnu ñaha‑xi xìí‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí chi tàxi tnuní ñáhá‑gǎ xií‑yu, te quìdé‑yu nchaa sá vǎha nàcuáa cuìní méé‑gǎ cadá‑yu. 17Te nchòhó ducaⁿ nǐ xóo cada‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá ní cùu, dico táxǎhu xii Yá Ndiǒxí chi vitna nɨ yùhu nɨ iní‑ndó quìde‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu‑gá sá nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑ndo. 18Te vitna ñá túú‑gǎ táxí tnùní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá xìi‑ndo, te quìde‑ná‑ndó nchàa sá vǎha tàuchiuⁿ Yá Ndiǒxí cada‑ndo. 19Te duha càháⁿ‑í cuèndá cue ñáyiu xìnu cuechi cuendá sá nchòhó tecú tnùní‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ‑í. Te nchòhó ní dáñá‑ndó nǐ taxi tnùní ñáhá nchàa sá cuèhé sá dúhá xìi‑ndo, te ñá túú ní quìde‑ndo nacuáa ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo chi da vìhi‑gá ní quide‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ chǐ dáñá ná tàxi tnuní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo vìtna cuendá cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha nàcuáa cuìní méé‑gǎ cada‑ndo, te ducaⁿ te cuu‑ndo ñǎyiu quìde ndáá cundecu núú‑gǎ.

20Te nchoo cǔtnàhá ní xóo cada‑o nchàa sá cuèhé sá dúhá ñà túú ní xǒo cada‑o nì ɨɨⁿ sá vǎha cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑o. 21Te dìcó sácáⁿnǔú sǎñaha nchàa sá cuèhé sá dúhá‑ǎⁿ te núu na càda‑o, te ni ɨ̀ɨⁿ sá vǎha vá nìhí‑ó te núu na càda‑o nchaa xíǎⁿ, te dɨu nchaa xíǎⁿ dácuǐta nihnu ñaha‑xi xìi‑o. 22Te vitna ñá túú‑gǎ cúú‑ó ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi cùu‑ná‑ó ñǎyiu quìde nchaa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te sá dúhá quìde‑o cuu ndisa‑xi ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ó, te cùu‑o ñáyiu quìde ndáá ndécú‑ó nǔú‑gǎ vitna, te sáá nduu cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 23Te nchaa sá cuèhé sá dúhá dìcó dácuǐta nihnu ñaha‑xi xìi‑o, dico Yá Ndiǒxí ní quide‑gá sá dìcó‑ni ducaⁿ ndùu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi ní tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Xǐtohó‑ó.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index