Search form

ROMANOS 9:33

33Te quèe ndáá‑xi nàcuáa ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ɨɨⁿ xichi núú tùtú‑gá núú càchí‑xi:

Yúhú táxí ndècu‑í ɨɨⁿ tée ñuú Sìón, te cuu‑dé dàtná ɨɨⁿ yúú, te yúú‑ǎⁿ nguɨ̌nenu ñáyiu te nduá‑yu,

te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑dé, te vá ndíxí cuěchi iní‑yu sá dúcáⁿ nǐ sándáá iní ñáhǎ‑yu xii‑dé.

Duha càchí‑gá núú tùtú‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index