Search form

Ziiŋi 16

Sumayila ziŋi kani

1-3Ɲyɛ Burama à nɔ yyee kɛ na *Kana kìni i, mà u cwoŋi Sarayi ta u sàha ŋkwɔ̀ a pyà si u á mɛ. Ɲyɛ bilicwoŋi wà na mpyi Sarayi á, u mɛge mpyi Agari, *Misira shin u mpyi u wi. Ka Sarayi si jwo Burama á: «Wíi, Kafooŋi Kile à mii pyi cijiriŋɛ. Maye sanŋi yaha, ma a wwɔ̀ ná mii báarapyiŋi i, li sí n-jà n-ta uru sí pyà si mii á.» Ka u u ɲɛɛ Sarayi jwumpe na. Ɲyɛ Sarayi à u báarapyiŋi Misira shinŋi lwɔ́ lire pyiŋkanni na, mà kan u pooŋi Burama á, u pyi u cwo. 4Ka Burama si wwɔ̀ ná Agari e, ka u u yyére. Tèni i u à li ta na ur'à yyére ke, ka u u wá na yyejyeere pyi ná u kàfeɲcwoŋi i.

5Sarayi à lire ɲya ke, ka u u yi jwo Burama á: «Nde Agari à pyi mii na numɛ ke, lir'à fworo mu i. Mii à na bilicwoŋi kan mu á. U à uye ɲya u à yyére ke, ka u yyahe si jyè mii woge e. Ɲyɛ Kafooŋi Kile u wuu láha wuye na!» 6Ka Burama si Sarayi pyi: «Mu bilicwoŋi na ɲyɛ mu yahare e, nde l'à táan mu á ke, lire mu sí n-pyi u na.» Yir'à jwo ke, ka Sarayi si kyaayi shiŋi puni tɛ̀gɛ Agari ɲuŋ'i, fo ka u u fê a fworo pyɛnge e mà kàre tatɔɔnge e.

7Ka Kafooŋi Kile Mɛlɛkɛŋi si Agari ɲya síwage e lùbiliŋi wà taan, uru lùbiliŋi na ɲyɛ Shuri síwage kuni taan. 8Maa jwo Agari á: «Agari, Sarayi bilicwoŋi, taa mu à yîri ke, taa mu sì ke?» Ka u u jwo: «Mii na fî na kafeɲcwoŋi Sarayi yyaha na.» 9Ka Kafooŋi Kile Mɛlɛkɛŋi si jwo: «Núru ma a sì ma kafeɲcwoŋi yyére, ma a sà maye kan u á. 10Mii sí mu tùluge ɲyaha, fo ku sì n-jà n-tɔ̀rɔ mɛ.

11Wíi, mu yacerewu u ɲyɛ,

mu sí n-si pùnambile,

ma a u mɛge le Sumayila+

ɲaha na yɛ Kafooŋi à mu nàvunŋɔ parage lógo.

12Uru pyàŋi sí n-pyi sige dùfaanŋa fiige,

U sí n-pyi sùpyire puni kàshifoo,

sùpyire puni mú sí n-pyi u kàshifoo.

U sí n-láha u cìnmpyiibii na.»

13Ka Agari si jwo: «Ei! Sèe wi na ŋge u ɲyɛ na mii ɲaa ke, mii à uru ɲya la?» Maa kuru mɛge le Kile na: «Kileŋi u ɲyɛ na mii ɲaa ke». 14Lire kurugo, Agari mpyi lùbiliŋi ŋgemu taan ke, uru mɛg'à le Lakyayi Ɔrɔyi (kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Ŋgemu u ɲyɛ ɲyii na ke, uru na mii ɲaa.») Uru lùbiliŋi na ɲyɛ Kadɛshi kànhe ná Bɛrɛdi kànhe shwɔhɔl'e.

15Ɲyɛ puru ɲwɔhɔ na, Agari à pùnambile si Burama á. Ka u u li mɛge le Sumayila. 16Agari à Sumayila si Burama á, mà Burama shìŋi yaha yyee beecyɛɛre ná baani.