Search form

Ziiŋi 16:12

12Uru pyàŋi sí n-pyi sige dùfaanŋa fiige,

U sí n-pyi sùpyire puni kàshifoo,

sùpyire puni mú sí n-pyi u kàshifoo.

U sí n-láha u cìnmpyiibii na.»