Search form

Ziiŋi 18:12

12Ɲyɛ Sara à yire lógo ke, ka u u ɲcyàha uye funŋ'i. Maa jwo: «Tatange ŋkire mii niɲjyeŋkwoŋi saha sí n-ta nàŋkwu i fo si zà nɔ pyà nta na yɛ? Mii pyɛngefoo mú à lyɛ.»