Search form

Ziiŋi 18:16

Ibirayima à Kile ɲáare Sɔdɔmu kànhe zhwoŋi kyaa na

16Ɲyɛ lire kàntugo, ka pire nàmbaabii taanreŋi si yîri na ŋkɛ̀ɛge maa dùgo ɲaŋke kà na maa Sɔdɔmu kànhe kànmpanŋke wíi. Ka *Ibirayima si pi tùugo.