Search form

Ziiŋi 20:1

Abimɛlɛki à Ibirayima cwoŋi Sara kwɔ̀n a lwɔ́ si mpyi u cwo

1Ɲyɛ ka *Ibirayima si yîri u tatɛɛnɲjyɛge e, mà sà ntɛ̀ɛn Nɛgɛvi síwage yyére, Kadɛshi kànhe ná Shuri kùluni shwɔhɔl'e. Puru ɲwɔhɔ na, u à tɛɛnlɛ pyi Gerari i mú.