Search form

Ziiŋi 27:14

14Ka Yakuba si ntíl'a kàr'a sà pire sikyaabii shuunniŋi cû a pa ŋkan u á. Kyaare shwɔ̀hɔŋkanni l'à táan u tuŋ'á ke, ka nufooŋi si ti shwɔhɔ amuni.