Search form

Ziiŋi 32:5

5Maa yi jwo pi á na pi sà yi jwo uru ɲùŋufooŋi Ezawu á na u bilinaŋi Yakuba u à pire tun, na uru na mpyi Laban yyére fo mà pa nɔ niɲjaa na.