Search form

Aposolo 1:1

Yesu meni Ozana iyetai osaise senua.

1O Teofilo, na gita ge gaena, awa bua dapikarago Yesu meni inoisonua, o ge tugata inoisonua amira ge uge awa gita buku zora gaena awa.