Search form

Aposolo 1:11

11Ago doperoto atata wero sewato awa, “Galilaya zebura ema, nikare nogoro giti iri utura niro itewi? Yesu nikare doro utura witi gewa da ago ine wero noko osamunoya.” Ago sewato awa.