Search form

Aposolo 1:16

16“O otao mamai naso, Yudas nu eba gita weti iwo meni Yesu pupisera amira ge nuso Ozana meni Dawidira be pumunu peu wenu ge senua, ge awa me waise sai itinua, are me wataya.