Search form

Aposolo 1:17

17Yudas nu nasokare nana amira zo. Nu dai buara sai awa.” Petoro meni ago senua awa.

(