Search form

Aposolo 1:18

18Yudas nu pasina wenu zuma gaewa amira moni awa puro baro ema zora zebu zuma gaero pumunua. Nu zebu amira baro duunu oti zaumunu ze wama berekuninu betenua awa.