Search form

Aposolo 1:22

22Yohane meni ema bama ge ou gutinoinu Tua Yesu meni bua nuso zaawero nasokai nana soe nuasai nakai nu ama inoise noe donakai utura witisia, ema zo susura ena Yesu ama wero musia ami kei awero nakare soremaise.”