Search form

Aposolo 1:3

3Nu yaya tapinomite betero noko seka wero eriro aposolo dubura nana waiko be 40 ago kei awero bezero awinoise Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge tugata-magata wero nu erinua amira susu dai kereniro baitinu giwa awa.