Search form

Aposolo 1:6

Yesu utura witinua.

6Aposolo nukare Yesure dai auniro itise nu atata wero ego sewa awa, “Tua, ni be emire Isreli ema dago poti dara nasa nakare natopekare zebu nasokarera mama wero nuamunonikareta?”