Search form

Aposolo 1:8

8Ata Ozana meni osero nisokare nana toyai amire putou pumamunowa. Putou pumuro oziga sai ema naso wero nuamunowa. Ago wero Yerusalem nate ena zaawero Yudaya zeburata Samaria zebura o zebu sero amira nikare oziga naso puro bayamunowa.” Ago senua awa.