Search form

Aposolo 10:11

11Utu zaumunu nena zo mo ine bamubake oko nuso zoeto-zoeto amira diai gamai awa zebura potiwa nuso nana osero munua.