Search form

Aposolo 10:17

17Petoro nu nena awa atua wago wero ginua, are susu gamu sero kotumu-katumu inoise itinu Koniliora ema nukare nate kei awero Simonra so kau inoise atata wero susaumite so tamuro so bera dopewa awa.